Wednesday, November 27, 2013

ತಾಳೆಗರಿ ಹಸ್ತಪ್ರತಿ ಚಿತ್ರಕಲೆಯ ವರ್ಣಗಳು

ತಾಳೆಗರಿ ಹಸ್ತಪ್ರತಿ ಚಿತ್ರಕಲೆಯ ವರ್ಣಗಳು
                                                                          ತಾಲೂರು ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ವೆಂಕಟೇಶ್DME, MFA
No. 784, 10th Main, II Block,
BSK I Stage, Bengaluru : 560 050,
Tel : 9449994930,
e-mail : cafivenkatesh@gmail.com

¨ÉÆâü¸ÀvÀéMet Museum : Newyork, USA ‘PÀ¯É’ JAzÁPÀët avÀæPÀ¯É ¥ÀæzsÁ£ÀªÁV £É£À¦UÉ §gÀÄvÀÛzÉ, ªÀÄ£ÀĵÀå£À ¸ÀÈd£ÁvÀäPÀ PÀ¯ÉUÀ¼À°è CvÀåAvÀ ¥ÁæaãÀªÁzÀÄzÉAzÀgÉ avÀæPÀ¯É. ¸ËAzÀAiÀÄð ¥ÀæeÉÕAiÀÄ zÀȶ֬ÄAzÀ £ÉÆÃrzÀgÉ ºÀ¸ÀÛ¥ÀæwUÀ¼À DPÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀtð avÀæPÀ¯É §ºÀÄ ¨sÁªÀÅPÀ ºÁUÀÆ DPÀµÀðPÀ. EAvÀÀºÀ ºÀ¸ÀÛ¥ÀæwUÀ¼ÀÄ ºÉÆgÀ§gÀĪÀÅzÀÄ JPÀªÀåQÛAiÀÄ ¥ÀæAiÀÄvÀߢAzÀ ¸ÁzsÀå«gÀĪÀAvÉ PÀAqÀÄ §gÀĪÀÅ¢®è. EªÀÅUÀ¼À ¤ªÀiÁðtzÀ°è PÀıÀ®PÀ¯Á«zÀgÀ vÀAqÀªÉà PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛ¢ÝgÀ¨ÉÃPÀÄ. ºÀ¸ÀÛ¥Àæw vÀAiÀiÁgÀPÀ, PÀÈwPÁgÀ, °¦PÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ avÀæPÀ¯Á«zÀ ¸ÀªÀÄ£Àé¬ÄvÀ ±ÀæªÀÄzÀ ¥sÀ®ªÉà F C¥ÀgÀÆ¥ÀzÀ ªÀtð avÀæPÀ¯ÉAiÀÄ ºÀ¸ÀÛ¥ÀæwUÀ¼ÀÄ. gÁeÁ²ævÀgÁzÀ PÀ¯ÁPÉÆëzÀjUÉ ²æøÁªÀiÁ£ÀågÀ®èzÉ, ²æêÀÄAvÀªÀUÀðzÀªÀgÀÄ ¸ÀºÀ ¥ÉÆæÃvÁ컸ÀĪÀÅzÀgÀ eÉÆvÉUÉ CªÀgÀ PÀÄlÄA§zÀªÀgÀ AiÉÆÃUÀPÉëêÀÄ PÀÄjvÀÄ «ZÁj¹, UËgÀªÀ¢AzÀ PÁtÄwÛzÀÝgÀÄ. MnÖ£À°è ºÉüÀĪÀÅzÁzÀgÉ PÀ¯Á«zÀjUÉ AiÀiÁªÀÅzÉà PÉÆgÀvÉ CA¢gÀ°®è.  »ÃUÁV ºÀ¸ÀÛ¥Àæw PÀ¯Á«zÀgÀÄ PÀ¯ÉUÁV PÀ¯É Art for Art Sake ) JAzÀÄ vÀªÀÄä fêÀ£À «ÄøÀ¯ÁVnÖzÀÝgÀÄ.¥ÁægÀA¨sÀzÀ ºÀ¸ÀÛ¥ÀæwUÀ¼À°è «¸ÀÛøvÀ avÀæPÀ¯ÉAiÀÄ C£ÁªÀgÀt E®è¢zÀÝgÀÆ gÉÃSÁavÀæUÀ¼ÀÄ ªÀÈvÀÛ, ZËPÀ ºÁUÀÆ ««zsÀ «£Áå¸ÀUÀ¼ÀÄ PÀAqÀħgÀĪÀÅzÀÄ.  F ºÀ¸ÀÛ¥ÀæwUÀ½AzÀ¯Éà ±ÀvÀªÀiÁ£ÀUÀ¼À »A¢£À ªÀtð avÀæPÀ¯ÉAiÀÄ ¥ÀjZÀAiÀÄ £ÀªÀÄUÉ zÉÆgÀPÀĪÀÅzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ EA¢UÀÆ d£ÀªÀiÁ£À¸ÀzÀ°è ªÀiÁ¸ÀzÉà EgÀĪÀ CªÀgÀ ªÀtð vÀAiÀiÁjPÉAiÀÄÄ CªÀgÀ ¥ÀjtvÉUÉ ¸ÁQëAiÀiÁVzÉ. ¤AiÀÄÄPÀÛ, £ÉëÄvÀ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀæªÀÈwÛ F AiÀiÁªÀÅzÉà ªÀtðavÀæ PÀ¯Á«zÀgÁVgÀ°, CªÀgÀÄ avÀæ©r¹zÀ ºÁUÀÆ ªÀtðPÀæªÀÄUÉÊzÀ «zsÁ£ÀUÀ¼ÀÄ ©ü£Àß ©ü£ÀߪÁVgÀ¯ÁgÀªÀÅ. «µÀÄÚzsÀªÉÆÃðvÀÛgÀ ¥ÀÅgÁt, avÀæ¸ÀÆvÁæ¢UÀ¼À°è GPÀÛªÁzÀ «zsÁ£ÀªÀ£ÀÄߣÀĸÀj¹AiÉÄà avÀægÀZÀ£ÉUÉÊAiÀÄÄvÀÛ §A¢gÀ§ºÀÄzÁzÀgÀÆ avÀæPÁgÀgÀ ¸ÀÄ¢ÃWÀð C£ÀĨsÀªÀ, ¥ÀæAiÉÆÃUÀ²Ã®vÉ ºÁUÀÆ avÀægÀZÀ£Á ¸ÁªÀÄVæUÀ¼À ®¨sÁ宨sÀåvÉAiÀÄ£ÀÄß DzsÀj¹zÀ C®à¸Àé®à ªÀåvÁå¸ÀUÀ¼ÀÄ PÀAqÀħgÀÄvÀÛzÉ.  ºÀ¸ÀÛ¥Àæw avÀæUÀ¼À ±ÉÊ°AiÀÄÄ DAiÀiÁPÁ®zÀ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀæzÉñÀzÀ°è ¥ÀæZÀ°vÀ«zÀÝ ªÀtð avÀæUÀ¼À ªÉÊ«zsÀåªÀ£ÀÄß ¥Àæw¤¢ü¸ÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁgÀwÃAiÀÄ PÀ¯ÉUÉ zsÀªÀÄðªÉà ¸ÀÆáwðAiÀiÁzÀÄzÀjAzÀ zsÁ«ÄðPÀUÀæAxÀUÀ¼ÀÀ §ºÀÄvÉÃPÀ ¥ÀæwPÁgÀgÀÄ DAiÀiÁ zsÀªÀÄðzÀªÀgÉà DVgÀÄwzÀÝgÀÄ. avÀæPÀ¯Á «zsÁåyðUÀ¼ÀÄ, G¥À£Áå¸ÀPÀgÀÄ, ¸ÀA±ÉÆzsÀPÀgÀÄ, £ÉÆÃqÀ¯ÉèÉÃPÁzÀ ¸ÀavÀæ ºÀ¸ÀÛ¥ÀæwUÀ¼ÀÄ, ºÀ£ÉßgÀqÀ£Éà ±ÀvÀªÀiÁ£ÀPÉÌ ¸ÉÃjzÀ ªÀÄÆgÀÄ vÁ¼ÉUÀj UÀæAxÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄÆqÀÄ©¢gÉAiÀÄ eÉÊ£À UÀæAxÁ®AiÀÄzÀ°èzÀÄÝ CªÀÅUÀ¼À°è ªÀtðavÀæUÀ½gÀĪÀÅzÀÄ MAzÀÄ «±ÉõÀªÁVzÉ. zsÀªÀ¯Á, dAiÀÄzsÀªÀ¯Á ªÀÄvÀÄÛ ªÀĺÁzsÀªÀ¯Á JA§ ºÉ¸Àj£À F ªÀÄÆgÀÄ UÀæAxÀUÀ¼ÀÄ ªÀĹAiÀÄ°è §gÉzÀªÀÅUÀ¼ÁVzÀÄÝ ¥Àæw ¥ÀÄlzÀ JgÀqÀÆ CAZÀÄUÀ¼À  £ÀqÀÄªÉ QgÀÄavÀæUÀ½ªÉ («Ä¤AiÉÄÃZÀgï avÀæUÀ¼ÀÄ), AiÀÄPÀë-AiÀÄQëAiÀÄgÀ£ÀÄß, ªÀÄĤUÀ¼À£ÀÄß gÉÃSÉUÀ½AzÀ awæ¹ §tÚ vÀÄA©zÁÝgÉ. D®è°è ªÀvÀÄð®zÀ £ÀqÀĪɠ ºÀƪÀÅUÀ¼À£ÀÄß ©r¹ §tÚ vÀÄA©zÁÝgÉ.  VqÀ, ªÀÄgÀUÀ¼ÀÄ, £À«®Ä, ºÀA¸ÀUÀ¼ÀÄ, ºÀ£ÉßgÀqÀ£Éà ±ÀvÀªÀiÁ£ÀzÀ ªÀtðavÀæPÀ¯ÉUÉ ¥ÉæÃgÀPÀUÀ¼ÁVªÉ. gÉÃSÁ avÀæ ¸ËAzÀAiÀÄð, ªÀÄÄR ¨sÁªÀ£É¬Ä®èzÀ, ¥ÀæPÁ²¸ÀĪÀ §tÚUÀ¼À ªÀiÁzÀðªÀvÉ, ¸ÁA¥ÀæzÁ¬ÄPÀ ¨sÁªÀ¸ÀÆZÀPÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÀAVUÀ¼À £ÉÊdvÉAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀA¥ÀÆtðªÁV PÁt§ºÀÄzÁzÀÄzÀÄ UÀªÀÄ£ÁºÀð. 

ªÁvÁìAiÀÄ£À£À PÁªÀĸÀÆvÀæPÉÌ ªÁåSÁå£ÀªÀ£ÀÄß §gÉzÀ AiÀıÉÆÃzsÀgÀ£ÀÄ MAzÀÄ ¸ÀÆvÀæzÀ°è  avÀæ®PÀëtªÀ£ÀÄß »ÃUÉ ºÉýzÁÝ£É.

gÀÆ¥À¨sÉÃzÁB ¥ÀæªÀiÁuÁ¤ ¨sÁªÀ¯ÁªÀtå AiÉÆÃd£ÁªÀiï,
¸ÁzÀȱÀA ªÀtÂðPÁ¨sÀAUÀ Ew avÀæA µÀqÀAUÀPÀªÀiï

avÀæzÀ°è ªÉÆzÀ® ‘CAUÀ’ “gÀÆ¥À¨sÉÃzÁB”, JAzÀgÉ avÀæªÀÅ ¸ÀºÀdªÁzÀ ¸ÉÆUÀ¹£À ªÉÊ«zsÀå¢AzÀ PÀÆrgÀ¨ÉÃPÀÄ. JgÀqÀ£ÉAiÀÄzÀÄ, “¥ÀæªÀiÁt”MAzÀÄ CAUÀPÀÆÌ ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ CAUÀPÀÆÌ EgÀ¨ÉÃPÁzÀ GavÀªÁzÀ ºÉÆA¢PÉAiÉÄà ¥ÀæªÀiÁt.  ªÀÄÆgÀ£ÉAiÀÄzÀÄ, “¨sÁªÀ”, D avÀæ C©üªÀåPÀÛUÉƽ¸ÀĪÀ ¨sÁªÀ. avÀæ, PÀ¯Á«zÀ£À ¨sÁªÀ¢AzÀ ªÀÄÆvÀðUÉÆAqÀzÀÄÝ. £Á®Ì£ÉAiÀÄzÀÄ, “¯ÁªÀtå AiÉÆÃd£Á”, CAUÁAUÀzÀ°è ¤ÃgÁqÀĪÀ MAzÀÄ §UÉAiÀÄ ¨É¼ÀPÀÄ. ªÀÄÄPÁÛ¥sÀ®zÀ CAvÀgÀAUÀzÀ°è bÁAiÉÆÃ¥Á¢AiÀÄ°è «Ä£ÀÄUÀĪÀ MAzÀÄ PÁAw. ºÁUÉ MAzÀÄ avÀæzÀ CAUÁAUÀzÀ°è ¯ÁªÀtåzÀ ZÉÊvÀ£Àå ¸ÀàAzÀ£À vÉÆÃgÀĪÀAwgÀ¨ÉÃPÀÄ.  F ¨sÁªÀ ¯ÁªÀtåzÀ AiÉÆÃd£ÉAiÉÄà ¸ËAzÀgÀåzÀ ¸ÁgÀ. LzÀ£ÉAiÀÄzÀÄ “¸ÁzÀȱÀå”,  EzÀÄ ¨sÁgÀwÃAiÀÄ PÀ¯ÉAiÀÄ ¥ÀæzsÁ£À ®PÀët. ¨sÁgÀwÃAiÀÄ avÀæ ¸Á»vÀå ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß zÀȱÀå ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁzÀȱÀå JAzÀÄ JgÀqÀÄ §UÉAiÀiÁV «AUÀr¸ÀÄvÀÛzÉ. zÀȱÀå JAzÀgÉ PÁtvÀPÀÌzÀÄÝ.  PÀ¯É ªÀ¸ÀÄÛ«£À “zÀȱÀ唪À£ÀÄß PÀÄjvÀzÀÄÝ ; ªÀ¸ÀÄÛªÀ£ÀÄß PÀÄjvÀzÀÝ®è,  JAzÀgÉ ªÀ¸ÀÄÛ ºÉÃVzÉAiÉÆà ºÁUÀ®è, ªÀ¸ÀÄÛ ºÉÃUÉ PÀArvÉÆ ºÁUÉ CzÀPÉÌ ¸ÀªÀiÁ£ÀªÁzÀzÉÆÝAzÀ£ÀÄß ¸ÀÈf¸ÀĪÀÅzÀÄ PÀ¯É, »ÃUÉ ªÀ¸ÀÄÛ«UÉ ¸ÀªÀiÁ£ÀªÁzÀzÀÝgÀ ¸ÀÈd£ÉAiÉÄà ¸ÁzÀȱÀå. PÀAqÀ zÀȱÀåªÀ£ÀÄß £ÀPÀ®Ä ªÀiÁqÀĪÀÅzÀ®è.  CzÀPÉÆÌAzÀÄ ‘¸ÁzÀȱÀå’ªÀ£ÀÄß avÀæPÁgÀ PÀ°à¸À¨ÉÃPÀÄ.  ¹zÁÞAvÀªÀÄÄPÁÛªÀ½AiÀÄ°è ‘¸ÁzÀȱÀå’ ªÀ¸ÀÄÛ«¤AzÀ ¨ÉÃgÉAiÀiÁzÀÄzÁzÀgÀÆ, CzÀgÀ¯Éèà MAzÉA§AvÉ PÁtĪÀ zsÀªÀÄðªÀżÀîzÉÝà ¸ÁzÀȱÀå’ ; zÀȱÀåzÀ ‘¥Àæw’ zÀȱÀåªÀ£ÀÆß ¸ÀªÀiÁ£ÀªÉA§AvÉ vÉÆÃjÃvÀÄ ; DzÀgÉ ¸ÁzÀȱÀå ªÀiÁvÀæ JgÀqÀgÀ ©ü£ÀßvÉAiÀÄ£ÀÄß vÉÆÃjAiÀÄÆ ¸ÀªÀiÁ£ÀªÉA§AvÉ vÉÆÃjÃvÀÄ.  E£ÀÄß PÀqÉAiÀÄ CAUÀ “ªÀtÂðPÁ¨sÀAUÀ”, JAzÀgÉ DAiÀiÁ CAUÀPÉÌ ªÀÄvÀÄÛ DAiÀiÁ ¨sÁªÀPÉÌ GavÀªÁzÀ ªÀtð ªÉÊ«zsÀåUÀ¼À£ÀÄß G¥ÀAiÉÆÃV¸ÀĪÀ PÀæªÀÄ. F µÀqÀAUÀUÀ¼À ¥Àj¥ÀÆtðvÉAiÉÄà avÀæzÀ°è ¸ËAzÀgÀåªÉ¤¹PÉƼÀÄîvÀÛzÉ.
 “¸ÀfêÀ KªÀ ¢æµÀåvÉ,
¸À¸Àé¸À KªÀ AiÀÄaÑvÀæªÀiï vÀaÑvÀæªÀiï ¸ÀĨsÀ®PÀëtªÀiï”
«µÀÄÚzsÀªÉÆÃðvÀÛgÀ ¥ÀÅgÁt, 3, 43, 21-22

ªÉÄð£À ±ÉÆèÃPÀzÀ°è («µÀÄÚzsÀªÉÆÃðvÀÛgÀ ¥ÀÅgÁt, 3, 43, 21-22) ªÀÄAUÀ¼ÀPÀgÀ avÀæPÀ¯ÉAiÀÄ gÉÃSÁavÀæUÀ¼ÀÄ fêÀAvÀªÁVgÀĪÀAvÉ PÁtÄvÀÛªÉ, §ºÀÄvÉÃPÀªÁV G¹gÁqÀÄwÛgÀĪÀAvÉ ªÀÄvÀÄÛ ZÀ°¸ÀÄwÛgÀĪÀAvÉ PÀAqÀħgÀÄvÀÛzÉ. ¥Àj¥ÉÆtð¨sÀjvÀ avÀæPÀ¯ÉAiÀÄ PÁgÀågÀÆ¥ÀzÀ°è ¸Á¢ü¸À§ºÀÄzÁzÀ DA±À«zÀÄ.

GvÀÛªÀÄ PÀ¯Á«zÀ¤VgÀ¨ÉÃPÁzÀ ®PÀëtUÀ¼À£ÀÄß PÀÄjvÀÄ ‘¸ÀªÀÄgÁAUÀt¸ÀÆvÀæzsÁgÀ’  »ÃUÉ ºÉüÀÄvÀÛzÉ  
1. ¥Àæw¨sÁ CxÀªÁ ¥Àj¨sÁªÀ£Á±ÀQÛ
2. «ªÀgÀ «ÃPÀëuÁ¸ÁªÀÄxÀåð
3. C¨sÁå¸À ¹zÀÞºÀ¸ÀÛ P˱À®
4. bÀAzÀ¹ì£À CxÀªÁ ¸ÀªÀÄvÉÆî£ÀzÀ ²PÀëtzÀ°è ¥Àjtw
5. C£ÉÃPÀ ¨sÁªÁªÀ¸ÉÜUÀ¼À°è ¥ÁætÂUÀ¼À ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ£ÀªÀgÀ CAUÁAUÀUÀ¼À¯ÁèUÀĪÀ ZÀ®£É - ¥ÀæwQæAiÉÄUÀ¼À ¥ÀjeÁÕ£À
6. ¥ÀævÀÄåvÀà£ÀߪÀÄwvÀé
7. ¸ÁévÀä¸ÀAAiÀĪÀÄ
8. ²Ã®.

ªÀtðUÀ¼À ªÀÄÆ®
¥ÁæaãÀ ¨sÁgÀwÃAiÀÄ ºÀ¸ÀÛ¥Àæw PÀ¯Á«zÀgÀÄ ºÀ¸ÀÛ¥ÀæwUÀ¼À°è£À avÀæUÀ¼À£ÀÄß gÀa¸À®Ä ¨ÉÃPÁUÀĪÀ zÉòÃAiÀÄ ¹Ã¸ÀÄPÀrØ, ªÀtð, PÀÄAZÀUÀ¼ÀÄ, CAlÄzÁæªÀPÀUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀévÀB vÁªÉà ¹zÀÝ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ §¼À¸ÀÄwÛzÀÝgÀÄ.  §tÚUÀ½UÁV vÀªÀÄä ¸ÀÄvÀÛ°£À ¥Àj¸ÀgÀzÀ°è ®¨sÀåªÁUÀÄwÛzÀÝ ««zsÀ R¤d ªÀÄÆ®UÀ¼ÀÄ, ¸À¸Àå ªÀÄÆ®UÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ ¥Áæt ªÀÄÆ®UÀ¼À£ÀÄß §¼À¹PÉƼÀÄîwÛzÀÝgÀÄ. CzÀgÀAvÉ CAlÄ zÁæªÀtPÁÌVAiÀÄÆ ¸À¸Àå ªÀÄvÀÄÛ ¥Áæt ªÀÄÆ®zÀ fUÀlÄ ¥ÀzÁxÀðUÀ¼À£ÀÄß avÀæPÀ¯Á«zÀgÀÄ §¼À¹PÉÆArgÀĪÀÅzÀÄ w½zÀħgÀÄvÀÛzÉ.

vÁªÉà ¹zÀÞ¥Àr¹PÉÆAqÀ ¥ÀAZÀªÀtðUÀ¼ÀÄ ( CAzÀgÉ ©½, PÀ¥ÀÅöà, PÉA¥ÀÅ, ºÀ¼À¢, ºÀ¹gÀÄ ) DPÀµÀðPÀ ºÁUÀÆ ºÉZÀÄÑPÁ® ¨Á½PÉ §gÀĪÀ §tÚUÀ¼ÁVzÀݪÀÅ, §tÚUÀÀ¼À£ÀÄß «Ä±ÀætªÀiÁrPÉƼÀÄîªÀÅzÀÆ MAzÀÄ PÀ¯É, ºÀ¼À¢ ªÀÄvÀÄÛ ¤Ã° ¸ÀªÀÄ¥ÀæªÀiÁtzÀ°è ¨ÉgɹzÀgÉ ºÀ¹gÀÄ, ºÀ¼À¢ ªÀÄvÀÄÛ PÉA¥ÀÄ ¸ÀªÀÄ¥ÀæªÀiÁtzÀ°è ¨ÉgɹzÀgÉ PÉøÀj, ¤Ã° ªÀÄvÀÄÛ PÉA¥ÀÄ ¸ÀªÀÄ¥ÀæªÀiÁtzÀ°è ¨ÉgɹzÀgÉ £ÉÃgÀ¼É, »ÃUÉ ªÀÄÆ® ªÀtðUÀ¼ÁzÀ ºÀ¼À¢, PÉA¥ÀÄ, ¤Ã°UÀ¼À£ÀÄß ªÀÄgÀīıÀæt ªÀiÁqÀÄvÁÛ ««zsÀ jÃwAiÀÄ ªÀtð±ÉæÃtÂAiÀÄ£ÀÄß ¹zÀÞ¥Àr¹PÉƼÀÄîªÀ°è ºÀ¸ÀÛ¹zÀÞgÁVzÀÝgÀÄ. E°è ¥Àæ¸ÁÛ¦¹zÀ §tÚUÀ¼É®èªÀÇ ¥ÁgÀzÀ±ÀðPÀªÁzÀªÀÅUÀ¼ÀÄ (Transparent) EªÀÅUÀ½UÉ ©½ §tÚªÀ£ÁßUÀ°Ã PÀ¥ÀÄà §tÚªÀ£ÁßUÀ°Ã  ¸ÉÃj¸ÀÄvÁÛ ºÉÆÃzÀAvÉ D¥ÁgÀzÀ±ÀðPÀ (Non-Transparent) DUÀÄvÀÛzÉ. MAzÉà ªÀtðzÀ JgÀqÀÄ ªÀÄÆgÀÄ bÁAiÉÄUÀ¼À£ÀÄß §¼À¹zÀÄÝ ºÉZÀÄÑ PÀAqÀħgÀĪÀÅ¢®è.  §zÀ¯ÁV ¥Àæw¨sÁUÀPÀÆÌ ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉ ªÀtðUÀ¼À£ÀÄß §¼À¸À¯ÁVzÉ.  ªÀtðavÀæUÀ¼ÀÀ°è §tÚUÀ¼ÀÄ «ªÀgÀuÁvÀäPÀ ¨sÁªÀ£ÁvÀäPÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ ¸À®ºÁvÀäPÀ ¸ÀAPÉÃvÀUÀ¼ÁV ¥ÀæªÀÄÄR ¥ÁvÀæ ªÀ»¸ÀÄvÀÛªÉ.  CªÀÅ ¸ÀvÀÛ÷é, gÀd¸ÀÄì, vÀªÀĸÀÄì, ¥ÁvÀæ, ¥ÀæªÀÈwÛUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ UÀÄt®PÀëtUÀ¼À£ÀÄß ©A©¸ÀĪÀ ¸ÀAPÉÃvÀUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ.
¨ÉÆâü¸ÀvÀéMet Museum : Newyork, USA


§tÚUÀ¼ÀÄ ªÀtðavÀæPÀ¯ÉAiÀÄ£ÀÄß fêÀAvÀUÉƽ¸ÀĪÀ°è CvÀåAvÀ ¥ÀæªÀÄÄR ºÁUÀÄ ªÀĺÀvÀézÀ ¥ÁvÀæªÀ»¸ÀÄvÀÛzÉ,  §tÚUÀ¼À£ÀÄß ºÉÃUÉ ¹zÀÞUÉƽ¸À¨ÉÃPÀÄ J£ÀÄߪÀ §UÉÎ C£ÉÃPÀ ¥ÁæaãÀ ¸Á»vÀå PÀÈwUÀ¼À°è ªÀiÁ»w ®¨sÀå«zÉ. ²¯Áà ªÀÄvÀÄÛ DUÀªÀÄ UÀæAxÀUÀ¼ÀÄ, «µÀÄÚzsÀªÉÆÃðvÀÛgÀ ¥ÀÄgÁt, ¸ÀªÀÄgÁAUÀt ¸ÀÆvÀæzsÁgÀ, C¥ÀgÁfvÀ¥ÀÈZÀÒ, C©ü®¶vÁxÀð aAvÁªÀÄt (ªÀiÁ£À¸ÉÆïÁè¸À), ²®àgÀvÀß, £ÁgÀzÀ ²®à, PÀ±Àå¥À ²®à ±Á¸ÀÛç, ²ªÀvÀvÀégÀvÁßPÀgÀ, avÀæ¸ÀÆvÀæ ªÀÄÄAvÁzÀ UÀæAxÀUÀ¼À°è, £ÉʸÀðVPÀªÁV zÉÆgÉAiÀÄĪÀ ¥ÁæxÀ«ÄPÀ §tÚUÀ¼À ªÀÄÆ® ªÀÄvÀÄÛ CªÀÅUÀ¼À «Ä±Àæt GvÀà£ÀßUÀ¼ÀÄ, ¥ÁæªÀÄÄRåvÉ, §¼ÀPÉ ºÁUÀÄ ªÉÊeÁФPÀ ¸ÀÆvÀæUÀ¼ÁzÀ ¸ÀÆPÀëöä ¸ÀÛA¨sÀ£ÁAiÀÄÄvÀB, ¥ÀvÀæ«£Áå¸À, gÀ¸ÀQæAiÀÄ£ÉÆß¼ÀUÉÆAqÀ CªÀÄÆ®å M¼À£ÉÆÃlªÀ£ÀÄß MzÀV¸ÀÄvÀÛzÉ.  ¨sÀgÀvÀªÀÄĤAiÀÄ £Álå±Á¸ÀÛç, CVß ¥ÀÄgÁt, DAiÀÄð-ªÀÄAdIJæÃ-ªÀÄÆ®PÀ®à, ¥ÀAZÁzÀ¹ ªÀÄvÀÄÛ CvÀÛ¸Á°¤ (¨ËzÀÞ zsÀÀªÀÄð UÀæAxÀ) UÀæAxÀUÀ¼À°èAiÀÄÆ ªÀtðUÀ¼À §UÉÎ ZÀZÉðAiÀiÁVzÉ.  avÀæ gÀZÀ£ÉAiÀÄ ¥ÀjPÀgÀUÀ¼À£ÀÄß AiÀiÁªÀ ªÀÄÆ®UÀ½AzÀ ºÉÃUÉ vÀAiÀiÁj¹PÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ J£ÀÄߪÀ ªÀiÁ»wAiÀÄÆ ®¨sÀå«zÉ.

“ gÀAUÀzÀæªÁåt PÀ£ÀPÀªÀiï gÀdvÀªÀiï vÁªÀÄæªÀiï
KªÀ ZÀ C¨sÀæPÀªÀiï gÀdªÀvÀðªÀiï ZÀ ¹AzsÀÆgÀªÀiï vÀæ¥ÀÅgï KªÀ ZÀ,
ºÀjvÀ®ªÀiï ¸ÀÄzsÁ ®PÀë vÀxÀ »AUÀÄ®PÀªÀiï ¤æ¥À,
¤®ªÀiï ZÀ ªÀÄ£ÀÄd±ÉæõÀ×B vÀxÀ£Éå ¸ÀAvÀå£ÉPÀ¸ÀB,
zÉ¸É zÉ¸É ªÀĺÁd PÀAiÀÄð¸ï vÉ ¸ÀÛªÀÄã£ÀAiÀÄÄvÀB ,
¯ÉƺÀ£ÀªÀiï ¥ÀvÀæ«£Àå¸ÀªÀiï ¨sÀªÉÃzÀé¦ gÀ¸ÀQæAiÀÄ ”
«µÀÄÚzsÀªÉÆÃðvÀÛgÀ ¥ÀÅgÁt, 3, 40, 25  27

ªÉÄð£À ±ÉÆèÃPÀzÀ°è gÀAUÀzÀæªÀåUÀ¼ÀÄ R¤d ªÀÄvÀÄÛ £ÉʸÀðVPÀªÁV zÉÆgÉAiÀÄĪÀ ¥ÁæxÀ«ÄPÀ §tÚUÀ¼À ¸ÀA§A¢ü¹zÀ vÁAwæPÀ CA±ÀUÀ¼À£ÀÄß «±Éèö¸À¯ÁVzÉ.

±ÉéÃvÀA ¦ÃvÀA vÀxÁgÀPÀÛA ºÀjvÀA PÀȵÀÚªÉÄêÀZÀ II 1 II
¥ÀAZÀªÀtð ¥ÀÈxÀªÁå¢ ªÀuÁð£ÁªÀÄ¢üzÉêÀvÁB
GvÀÛªÀiÁ zsÁvÀªÀB ¥ÉÆæÃPÁÛ ªÀiÁzÀÞöåªÀiÁ ªÀÈPÀë¸ÀA¨sÀªÁB II 2 II

ªÉÄð£À ±ÉÆèÃPÀzÀ°è ( ¥ÀzÀä¸ÀA»vÉ : ZÀvÀÄzÀð±ÁzsÁåAiÀÄ ) ¥ÀAZÀªÀtðUÀ¼À §UÉÎ G¯ÉèÃR«zÉ.  ªÀåvÁå¸ÀªÉAzÀgÉ ¥ÀzÀä¸ÀA»vÉAiÀÄÄ ºÀ¹gÀĪÀtðªÀ£ÀÄß ¥ÀAZÀ ªÀtðUÀ¼À°è MAzÀ£ÁßV ¥ÀjUÀt¹zÀgÉ ºÀ¸ÀÛ¥Àæw aævÀæPÁgÀgÀÄ CzÀ£ÀÄß ºÀ¼À¢ + ¤Ã° ªÀtðUÀ¼À «Ä±Àæt¢AzÀ ¥ÀqÉzÀÄ §¼À¹zÀAwzÉ.
UÀæAxÀUÀ¼ÀÄ
ªÀÄAdƲæAiÀÄ avÀæPÀªÀÄð±Á¸ÀÛç (17.1
²®àgÀvÀß (J¸ï Cgï I.46.26)
«µÀÄÚzsÀªÉÆÃðvÀÛgÀ  ¥ÀÄgÁt
(III.40.16-17 «zÀ)
ªÀiÁ£À¸ÉÆïÁè¸À
(III.1.156-157)
¥ÁæxÀ«ÄPÀ CxÀªÁ ±ÀÄzÀÞ §tÚUÀ¼ÀÄ

·   ±ÉéÃvÀ : ©½
·   gÀPÀÛ  : PÉA¥ÀÄ
·   ¦ÃvÀÛ : ºÀ¼À¢
·   ±ÁåªÀÄ : ¤Ã°
·   PÀȵÀÚ : zÀlÖ ¤Ã°
·   CAd£Á : PÀ¥ÀÄà
·   ±ÉéÃvÀ : ©½
·   gÀPÀÛ  : PÉA¥ÀÄ
·   ¦ÃvÀÛ: ºÀ¼À¢
·   ±ÁåªÀÄ : ¤Ã°
·   PÀȵÀÚ : PÀqÀÄ ¤Ã°
·   PÀeÁÓ® : PÀ¥ÀÄà
·   ºÀjvÁ : ºÀ¹gÀÄ  
·   ±ÉéÃvÀ: ©½ ( ¸ÀÄtÚ¢AzÀ vÀAiÀiÁj¹zÀÄÝ )
·   ¦ÃvÀÛ: ºÀ¼À¢
·   gÀPÀÛ  : PÉA¥ÀÄ
§ QæªÀÄì£ï PÉA¥ÀÄ : PÉA¥ÀÄ ¹Ã¸À¢AzÀ vÀAiÀiÁj¹zÀÄÝ
§ gÀPÀÛ PÉA¥ÀÄ : ¯ÁåPÀgï gÀ¸À¢AzÀ vÀAiÀiÁj¹zÀÄÝ
§ PÉA¥ÀÄ NPÀgï
·   PÀdÓ® : PÀ¥ÀÄà

CVß ¥ÀÄgÁt
avÀæ¸ÀÆvÀæ, : CzsÁåAiÀÄ : 27, 40
PÀ±Àå¥À ²®à

·   ±ÀÄPÀè : ©½
·   gÀPÀÛ  : PÉA¥ÀÄ
·   ºÀjzÀæ : ºÀ¼À¢
·   PÀȵÀÚ : PÀ¥ÀÄà
·   ±ÁåªÀÄ : ¨É¼ÀQ£À £ÉgÀ¼ÀÄ - bÁAiÉÄ
·   ±ÉéÃvÀ: ©½ : UËgÀ
1.      gÀÄPÀä
2.     zÀAvÀ UËj
3.     ¸ÀÄàl ZÀAzÀ£À UËj
4.     ±ÁgÀzÀ UÁ£À (±ÀgÀzÁÌ®zÀ ªÉÆÃqÀ)
5.     ±ÀgÀzÀ ZÀAzÀgÀPÀ UËj (±ÀgÀzÁÌ®zÀ ZÀAzÀæ)
·   gÀPÀÛ  : PÉA¥ÀÄ
·   ¦ÃvÀÛ : ºÀ¼À¢
·   ±ÁåªÀÄ : ¤Ã°
·   PÀȵÀÚ : PÀ¥ÀÄà
·   ±ÀÄPÀè : ©½ : zÀªÀ¼À : CªÀzÀvÀ
·   PÉA¥ÀÄ : gÀPÀÛ  : CgÀÄuÁ : ¸ÉÆãÀ : ¥ÁvÁ¼À
·   ºÀ¼À¢ : ¦¸ÀAUÀ: ¸Àétð : ¦ÃvÀÛ
·   ºÀjvÀ : ºÀ¹gÀÄ
·   PÀ¥ÀÄà : PÀȵÀÚ : ±ÁåªÀÄ : ¤Ã® : PÁ®

ªÀtðUÀ¼À vÉAiÀiÁjPÉAiÀÄ PÀæªÀÄ :

ªÀwðPÁ : EA¢£À ¹Ã¸ÀÄPÀrØAiÀÄ£ÀÄß »AzÉ ªÀwðPÁ JA§ ºÉ¸Àj¤AzÀ PÀgÉAiÀįÁUÀÄwÛvÀÄÛ.  EzÀ£ÀÄß ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉ «zsÁ£ÀUÀ½AzÀ PÀ¯Á«zÀgÉ ¸ÀévÀB vÁªÉà vÀAiÀiÁj¹PÉƼÀÄîwÛzÀÝgÀÄ. ºÉ¸ÀgÀĨÉüÉ, G¢Ý£À¨ÉüÉ, UÉÆâü, ¨Á°ð PÁ½£À »lÄÖUÀ¼À£ÀÄß PÀ°¹, PÀtPÀzÀÀ ºÁUÉ £Á¢PÉÆAqÀÄ, PÀrØUÀ¼À£ÀÄß vÀAiÀiÁj¹, MtV¹, ¸ÀÄlÄÖ PÀ¥ÁàV ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ awæ¸ÀĪÀÅzÀPÁÌV §¼À¸ÀÄwÛzÀÝgÀÄ. EzÀ®èzÉ ««zsÀ §½îUÀ¼ÀÄ, ¸À¸ÀåUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀÄlÄÖ CªÀÅUÀ¼À E¢Ý®ÄUÀ¼À£ÀÄß ªÀwðPÁzÀAvÉ §¼À¸ÀÄwÛzÀÝgÀÄ

©½ : ©½ ¥ÁæaãÀ ¨sÁgÀwÃAiÀÄ PÀ¯Á«zÀgÀ ¥ÀæªÀÄÄR §tÚ ªÀÄvÀÄÛ CvÀÄåvÀÛªÀÄ ¯ÉÃ¥À£ÀPÁÌV ºÁUÀÄ ««zsÀ ªÀÄÆ® ªÀtðUÀ¼ÉÆA¢UÉ «Ä±ÀætªÀiÁr vÀªÀÄUÉ ¨ÉÃPÁzÀ ªÀtð±ÉæÃtÂAiÀÄ£ÀÄß ¹zÀÞ¥Àr¹PÉƼÀÄîwzÀÝgÀÄ. ©½ §tÚzÀ ±ÀARÄ     a¥ÀÄàUÀ¼ÀÄ, ¹A¦ a¥ÀÄàUÀ¼À£ÀÄß PÀ°è£À PÀÄmÁÖtÂAiÀÄ°è £ÀÄtÚUÉ ¥ÀÄr ªÀiÁr, §mÉÖAiÀÄ°è ¸ÉÆù, vÀĸÀĪÉà eÁ°AiÀÄ CAlÄ ªÀÄvÀÄÛ ¤ÃgÀÄ ( §ºÀıÀB vÉAV£À gÀ¸À ) ¨Égɹ ©½AiÀÄ §tÚªÀ£ÀÄßvÀAiÀiÁj¸ÀÄwzÀÝgÀÄ. 

PÉA¥ÀÄ : ¥ÁæxÀ«ÄPÀ gÉÃSÁavÀæUÀ¼À£ÀÄß gÀa¸À®Ä PÉA¥ÀÄ ªÀtðªÀ£ÀÄß §ºÀÄ ªÁå¥ÀPÀªÁV §¼À¸ÀÄwÛzÀÝgÀÄ.  £ÉʸÀVðPÀ gÀ¸À ¹AzsÀÆgÀzÀ PÀÄAPÀĪÀÄ, UÉÊjPÀ CxÀªÁ UÉÃgÀÄ, £ÀÄtÚUÉ ¥ÀÄr ªÀiÁr, §mÉÖAiÀÄ°è ¸ÉÆù, ¸ÀA¸ÀÌj¹zÀ £ÀAvÀgÀ vÀĸÀĪÉà ¨Éë£À CAlÄ ¨Égɹ PÉA¥ÀÄ §tÚªÀ£ÀÄß vÀAiÀiÁj¸ÀÄwzÀÝgÀÄ. 
¤Ã° : EArUÉÆ¥sÉógÀ ¸À¸ÀåzÀ J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß CgÉzÀÄ, CzÀgÀ ¤Ã° gÀ¸ÀªÀ£ÀÄß §mÉÖAiÀÄ°è ¸ÉÆù, PÀÄ¢¹, ¤Ãj£À DA±ÀªÉ¯Áè D«AiÀiÁzÀ £ÀAvÀgÀ ¸ÀA¸ÀÌj¹ vÀĸÀĪÉà eÁ°AiÀÄ CAlÄ ¨Égɹ ¤Ã° §tÚªÀ£ÀÄß vÀAiÀiÁj¸ÀÄwzÀÝgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CzÀgÀ «Ä±Àæ §tÚUÀ¼À£ÀÄß CzÀÄãvÀªÁV ªÀtðavÀæUÀ¼À°è §¼À¸ÀÄwzÀÝgÀÄ.

ºÀ¼À¢ : ºÀ¸ÀÛ¥Àæw aPÀt avÀæPÀ¯ÉAiÀÄ°è CÀj²t, PÉøÀj, UÉÆÃgÉÆÃf£À, ºÀjvÁ¼ÀUÀ½AzÀ ¸ÀA¸ÀÌj¹zÀ ºÀ¼À¢ ªÀtðªÀ£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ CzÀgÀ ««zsÀ bÁAiÉÄUÀ¼À£ÀÄß §ºÀÄ ªÁå¥ÀPÀªÁV §¼À¸À¯ÁUÀÄwÛvÀÄ. ºÀ¸ÀÄ«UÉ MAzÀÄ ªÁgÀzÀªÀgÉUÉ ªÀiÁ«£À J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß DºÁgÀªÁV PÉÆlÄÖ CzÀgÀ ªÀÄÆvÀæ¢AzÀ ºÀ¼À¢AiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀįÁUÀÄwvÀÄÛ. ¥ÀªÀðvÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £À¢AiÀÄ ºÁ¸ÀÄUÀ¼À°è £ÉʸÀVðPÀªÁV zÉÆgÉAiÀÄĪÀ D¸Éð¤Pï ¸À¯ÉáöÊr£À ZÀÆgÀÄUÀ¼À£ÀÄß £ÀÄtÚUÉ ¥ÀÄr ªÀiÁr, §mÉÖAiÀÄ°è ¸ÉÆù, ¸ÀA¸ÀÌj¹zÀ £ÀAvÀgÀ vÀĸÀĪÉà eÁ°AiÀÄ CAlÄ ¨Égɹ ºÀ¼À¢ §tÚªÀ£ÀÄß vÀAiÀiÁj¸ÀÄwzÀÝgÀÄ. 

ºÀ¹gÀÄ : PÀ¯Á«zÀgÀÄ, ¤Ã° ªÀÄvÀÄÛ ºÀ¼À¢ §tÚUÀ¼À ¤UÀ¢vÀ ¥ÀæªÀiÁtzÀ «Ä±Àæt¢AzÁV ºÀ¹gÀÄ ªÀtðªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÝgÀÄ. DzÀgÉ ±ÀÄzÀÝ ºÀ¹gÀ£ÀÄß EvÀgÉ ªÀÄÆ®UÀ½AzÀ ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÝgÀÄ.
PÀ¥ÀÄà : ªÀĹAiÀÄ£ÀÄß vÀAiÀiÁj¸À®Ä ºÀ®ªÀÅ «zsÁ£ÀUÀ¼À£ÀÄß §¼À¸ÀÄwzÀÝgÀÄ. E¢Ý®£ÀÄß £ÀÄtÚUÉ ¥ÀÄr ªÀiÁr, §mÉÖAiÀÄ°è ¸ÉÆù, vÀĸÀĪÉà eÁ°AiÀÄ CAlÄ ªÀÄvÀÄÛ ¤ÃgÀÄ ¨Égɹ ªÀĹ vÀAiÀiÁj¸ÀÄwzÀÝgÀÄ.  ºÀ®ªÀgÀÄ PÁrUÉ-UÀgÀUÀÄ ¸ÉƦà£À gÀ¸ÀzÀ°è ¢Ã¥ÀzÀ §wÛAiÀÄ£ÀÄß £É£À¹ ºÀgÀ¼ÉuÉÚAiÀÄ ¢Ã¥ÀªÀ£ÀÄß MgÀ¼À°è ElÄÖ CzÀgÀ ªÉÄÃ¯É vÁªÀÄæzÀ vÀmÉÖAiÀÄ£ÀÆß CzsÀð ªÀÄÄaÑ PÁrUÉ ¸ÀAUÀ滹 CzÀjAzÀ ªÀĹ ªÀiÁqÀÄwzÀÝgÀÄ. C®èzÉ PÁqÀtÄÚUÀ¼À gÀ¸À¢AzÀ®Æ, ºÀ®ªÀÅ VqÀ ªÀÄÆ°PÉUÀ½AzÀ®Æ ªÀĹ vÀAiÀiÁj¸ÀÄwzÀÝgÀÄ.


DAUÀègÀ DUÀªÀÄ£ÁAvÀgÀzÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è «zÉò ªÀtð, PÀÄAZÀUÀ¼À£ÀÄß §¼À¹PÉÆArgÀ§ºÀÄzÁzÀ ¸ÁzsÀåvÉAiÀÄ£ÀÄß E°è C®èUÀ¼ÉAiÀįÁUÀĪÀÅ¢®è. DzÀgÀÆ ¥ÀgÀA¥ÀgÁUÀvÀªÁV ¹zÀÝ¥Àr¹PÉƼÀÄîvÁÛ §AzÀ §tÚUÀ¼À ºÉUÀνPÉAiÉÄà PÀAqÀħgÀÄwÛgÀĪÀÅzÀÄ UÀªÀÄ£ÁºÀðªÁVzÉ.
VÃvÀUÉÆ«AzÀ
·       n¥ÀàtÂUÀ¼ÀÄ
o   ªÀÄtºÀ
o   PÀ£ÀßqÀ ºÀ¸ÀÛ¥ÀÛwUÀ¼ÀÄ MAzÀÄ CzsÁåAiÀÄ£À : qÁII ©. PÉ. »gÉêÀÄoÀ
o   avÀæ ¥ÉÆÃw: qÁII eÉ. ¦. zÁ¸ï : 1985
o   avÀægÁªÀiÁAiÀÄt : qÁII PÉ. «dAiÀÄ£ï
o   «µÀÄÚzÀªÉÆðÃvÀÛgÀ ¥ÀÄgÁt
o   Illustrated Palm-Leaf Manuscripts of Orissa
o   Endangered Cultural Artifacts - Ritual Drawings on Palm Leaves - A Vital Link with the Past - L S D Pieris
o   Panoramic Palmleaf Manuscripts of Orissa : Dr. C. B. Patel: OHRJ, Vol. XLVII, No. 1
o   Banamali Biswal, "Tradition of Palm leaf Manuscripts in India", Kriti Rakshana, Vol. I; no 5,
o   C.B.Patel, "Glimpses of the Palmleaf Manuscript Heritage of Orissa, in Orissa Review, April, 1997,
o   Traditional Writing System in Southern INDIA – Palm Leaf Manuscripts :  D Uday Kumar, G V. Sreekumar, U A Athvankar
o   Palm leaf etchings of Orrissa
·       ¨ÁºÀå PÉÆArUÀ¼ÀÄ
o   www.kamat.com/kalaranga/artifact/manuscripts
o   www.metmuseum.org : Early Buddhist Manuscript Paintings

***

·        ಉಲ್ಲೇಖಗಳು
·        o     ಆಯಾ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ನೋಡಿ
·    

Saturday, April 20, 2013

ಅಗ್ರಹಾರದ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನರಸಿಂಹನ್ : ನೆನಪು


ಅಗ್ರಹಾರದ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನರಸಿಂಹನ್ : ಎಚ್. ಶೇಷಗಿರಿರಾವ್
 ಡಾ. ಅಗ್ರಹಾರದ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನರಸಿಂಹನ್

ಕನ್ನಡ ಕಲಾಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಮೂರು ದಶಕದಿಂದ ನಡೆಯುವ ಯಾವುದೇ ಘಟನೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಾಗುತಿದ್ದವರು ಅಗ್ರಹಾರದ ಲಕ್ಷ್ಮಿನರಸಿಂಹನ್. ಕಲಾವಲಯದಲ್ಲಿ ಅ.ಲ.ನರಸಿಂಹನ್ ಎಂದೆ ಸುಪರಿಚಿತರು. ಕಲಾಪ್ರದರ್ಶನ ಆತ್ಮೀಯರಿಗೆ ಅಲನ.  ಕಲಾಶಿಬಿರ,ಕಲಾ ಪುಸ್ತಕದ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ,  ಅದು ಎಲ್ಲಿಯೇ ನಡೆಯಲಿ  ಅವರು  ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಹಾಜರು. ಕಲಾವಿಮರ್ಶೆ ಕಲಾಇತಿಹಾಸ ಅವರ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿರ. ಕಲಾಪ್ರಪಂಚವು ಒಬ್ಬ ಸಕ್ರಿಯ ಸಹೃದಯಿಯನ್ನು ಮೊನ್ನೆ ಶುಕ್ರವಾರ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿತು. ಕಲಾ ಪ್ರಪಂಚದ ದಾಖಲೀಕರಣದ ಸರದಾರರವರು.ಉತ್ತಮ ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಕ. ನೂರಾರು ಕಲಾವಿದರ ಅಸಂಖ್ಯ ಚಿತ್ರಗಳು ಅವರ ಕ್ಯಾಮೆರಾ `ಚಿಪ್'ನಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾಗಿವೆ. ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ತೆಗೆದ ಅವರು ಚಿತ್ರದ ರೀಲುಗಳು ಕಿಲೋ ಮೀಟರ್‌ಗಟ್ಟಲೆ ಉದ್ದ ಚಾಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.`ಅವರೊಬ್ಬ ಚಿತ್ರಕಲಾ ವಿಶ್ವಕೋಶವಾಗಿದ್ದರು' ಎಂದು ಎಸ್.ಜಿ. ವಾಸುದೇವ ನೆನೆಯುತ್ತಾರೆ.
ಅ.ಲ.ನರಸಿಂಹನ್ ೧೯೪೬ನೆಯ,ಡಿಸೆಂಬರ್ ೧೯ರಂದುಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು. ತಂದೆ ಅಗ್ರಹಾರದ ತಿರುಮಲಾಚಾರ್‌ ಮತ್ತು ತಾಯಿ ಅಲಮೇಲಮ್ಮ. ಅವರದು ಮಂಡ್ಯದ ವಿಶಿಷ್ಟಾದ್ವೈತ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಮನೆತನ.ಅದಕ್ಕೆ ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ಮೇಲುಕೋಟೆ ಮತ್ತು ಪು.ತಿ.ನ ಎಂದರೆ ಅಚ್ಚು ಮೆಚ್ಚು.  ಬಾಲಕ ನರಸಿಂಹನಿಗೆ ಎಳವೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಪುಸ್ತಕ ದೀಕ್ಷೆ.  ಕಾರಣ ತಂದೆಯದು ವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಹಳೇಪತ್ರಿಕೆ ಮತ್ತು ಪುಸ್ತಕಗಳ ವ್ಯವಹಾರ.  ಹಾಗಾಗಿ ಸದಾ ಪುಸ್ತಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ಅವರ ಬಾಲ್ಯ ಕಳೆಯಿತು. ಮುದ್ರಣ ಮಾದ್ಯಮದೊಂದಿಗೆ ಅವರ ನಂಟು ಗಾಢವಾಯಿತು.   ಓದಿದ್ದು ಮಲ್ಲೇಶ್ವರದಲ್ಲಿ. ಅವರ ಗುರು ಡಾ.ಎಂ. ಬಿ .ಪಾಟೀಲರ ಪ್ರಕಾರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ದೆಶೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ. ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಸಹಜವಾದ ಹುಡುಗಾಟವಿದ್ದರೂ ಗುರುಗಳು ಹೇಳಿದರೆ ಗಪ್‌ಚುಪ್ .ಹೈಸ್ಕೂಲು ಶಿಕ್ಷಣದ ನಂತರ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಪ್ಲೊಮೋ ಪಡೆದರು. ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್‌ಪ್ರೆಸ್‌ನಲ್ಲಿ ೧೯೬೫ ರಲ್ಲಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸೇರಿದರು .ಅಲ್ಲಿ ೧೯೭೮ರತನಕ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರು. ನಂತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಗೆಜೆಟಿಯರ್‌ನಲ್ಲಿ ಅನ್ವೇಷಕನಾಗಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸೇರಿದರು. ಹೊಸ ಕೆಲಸ ಅವರ ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಪೂರಕವಾಯಿತು.ಗೆಳೆಯರ ಬಳಗವೂ ಬೆಳೆಯಿತು. ಅಲ್ಲಿ ೨೦೦೪ ರಲ್ಲಿ ನಿವೃತ್ತರಾದರೂ ತಮ್ಮ ಕಲಾಕಾಯಕ ಕೊನೆಯವರೆಗೆ  ಮುಂದುವವರಿಸಿದರು.

ಕಲೆಯ ಗೀಳು ಎಳೆಯವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ಹತ್ತಿತು.  ಹಿರಿಯ ಕಲಾವಿದ ಎಂ ಆರ್‌ ಹಡಪದ ಅವರ ಕೆನ್‌ಕಲಾ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಕಲೆಯ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದರು.  ಚಿತ್ರಕಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಆಯಾಮಗಳ ಕುರಿತ ಕುತೂಹಲ. ಅದರ ಜೊತೆ  ಫೊಟೊಗ್ರಫಿಯಲ್ಲಿ. ಅತೀವ ಆಸಕ್ತಿ.  ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ  ದೆಶೆಯಲ್ಲಿಯೇ  ಕ್ಯಾಮರಾ ಕೈಗೆ  ಬಂತು.  ಆಗಿನ್ನೂ ಫಿಲ್ಮ್ ಕ್ಯಾಮರಾಗಳ ಕಾಲ. ಅವರು ತೆಗೆದ ಪೋಟೋಗಳ ಫಿಲ್ಮ್ ರೀಲುಗಳ  ಉದ್ದವೇ ಹಲವು ಮೈಲು ಆಗಬಹುದು.  ಸಾಹಿತ್ಯ  ಶಾಸನ, ಇತಿಹಾಸಗಳಲ್ಲಿ  ಸಮಾನ ಆಸಕ್ತಿ. ಅವರು ಶಾಸನ ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಡಾ. ದೇವರಕೊಂಡಾರೆಡ್ಡಿ ಮತ್ತು ಡಾ.ಶೇಷಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳಿಂದ ಕಲಿತರು  ಡಾ. ಪಿ.ವಿ.ಕೆ. ಸೇರಿದಂತೆ ಇಂದಿನ ಅನೇಕ ಸಂಶೋಧಕರು ಅವರ ಸಹಪಾಠಿಗಳು.ತಾವು ಬರೆಯುವವರ ಜೊತೆಗೆ ಗೆಳೆಯರಿಗೂ ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡಿದರು. ಹಿರಿಯಲಿಪಿ ತಜ್ಞರಾದ ಡಾ. ಪಿ.ವಿ. ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿಯವರು, "ತಾವು ಸಂಶೋಧಕರಾಗಿ ಮತ್ತು ಬರಹಗಾರರಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲು ಕಲಾಪ್ರಪಂಚದ ಸಂಪಾದಕರಾಗಿದ್ದ  ಅ.ಲ.ನ ನೀಡಿದ ಉತ್ತೇಜನವೇ ಕಾರಣ” ಎಂದು ನೆನೆದರು.“ಹೀಗೆ ಅಲನ ಅವರ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಪಡೆದವರ ದೊಡ್ಡ ಪಡೆಯೇ ಇದೆ. ಅ.ಲ . ನರಸಿಂಹನ್ ಗೆಳೆಯರು ಯಾರೇ ಆದರೂ ಅವರ ಪುಸ್ತಕ ರಚನೆಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಮುದ್ರಣ ಕರಡು ತಿದ್ದುವಿಕೆ, ಚಿತ್ರರಚನೆ ಮುಖಪುಟ,ವಿನ್ಯಾಸ ಕೊನೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ  ಆಗುವವರೆಗಿನ  ಎಲ್ಲ  ಕೆಲಸದಲ್ಲೂ  ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುತಿದ್ದರು.ಯಾರದೇ ಗೌರವಾರ್ಥ ಬಂದ ಅಭಿನಂದನ ಗ್ರಂಥವಾದರೂ ಅಲ್ಲಿ ಅವರ ಕೊಡುಗೆ ಎದ್ದು ಕಾಣಣುತಿತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ ಅವರ ಗೆಳೆಯರ ಬಳಗ ಬಹುದೊಡ್ಡದು.

ಕಲಾ ದಾಖಲೀಕರಣದ ಕಡೆ ಅವರ  ಮನಸ್ಸು ಹರಿಯಿತು. ಚಿತ್ರ ರಚನೆಗಿಂತ ಚಿತ್ರ ವಿಮರ್ಶೆ, ಚಿತ್ರಕಲೆಯ ಇತಿಹಾಸ ಅವರ ಮೆಚ್ಚಿನ ಹವ್ಯಾಸವಾಯಿತು.ಅಷ್ಟೇನೂ ಹಣಕಾಸಿನ ಅನುಕೂಲವಿಲ್ಲದೆ ಇದ್ದರೂ ಹೊಸ ಕ್ಯಾಮರಾ   ಪೇಟೆಗೆ ಬಂದರೆ ಅದು ಅವರ ಕೈಗೆ ಬರುತಿತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಹಣ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಿಂತ ಚಿತ್ರ ಸಂಗ್ರಹಣೆಯೇ ಆದ್ಯತೆ ಪಡೆಯಿತು.   ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಕಲೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಲೇಖನ ಮತ್ತು ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಇಡುವುದು ಅವರ ಹವ್ಯಾಸವಾಗಿತ್ತು. ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೆಲದಿಂದ ಸೂರಿನವರೆಗೆ ಇರುಕಿಸಿದ ಪುಸ್ತಕಗಳ ರಾಶಿ. ಒಳಗೆ ಹೋಗುವವರು ಪುಸ್ತಕ ಸ್ಪರ್ಶ ಪಡೆಯದೆ ಇರುವುದು ಅಸಾಧ್ಯದ ಮಾತು. ಕಲಾಕೃತಿಗಳ ರಚನೆಗಿಂತ, ಕಲಾ ಸಾಹಿತ್ಯ ರಚನೆಯಲ್ಲೇ ಅವರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.  ಚಿತ್ರಕಲೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಪಡೆದಿದ್ದ ಅವರು, `ಕರ್ನಾಟಕ ಚಿತ್ರಕಲೆಯ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಅಧ್ಯಯನ', ದ ವಿಷಯವಾಗಿ ಪ್ರಬಂಧಮಂಡಿಸಿ ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಿಂದ ಪಿಎಚ್‌.ಡಿ ಪಡೆದಿದ್ದರು. ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್‌ಪ್ರೆಸ್‌ನಲ್ಲಿ ನೌಕರಿ ಬಿಟ್ಟು ೧೯೭೮ ರಲ್ಲಿ ಅನ್ವೇಷಕನಾಗಿ ಗೆಜೆಟಿಯರ್ ಸೇರಿದ ಮೇಲೆ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯೇ ವೃತ್ತಿಯಾಯಿತು.

ತಮ್ಮ ಗೆಳೆಯರ , ಆತ್ಮೀಯರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಮಾರಂಭವಾದರೂ ಅದನ್ನು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಸೆರೆ ಹಿಡಿಯುವುದು ಅವರ ಕೆಲಸ. ಅದೂ ಸ್ವಯಂ ಇಚ್ಛೆಯಿಂದ. ಅವರು ತೆಗೆದ ಫೊಟೊಗಳ ವೆಚ್ಚ ಪಡೆಯಲು ಹಿಂಜರಿಕೆ. ಅವರ ಗೆಳೆಯರು ಅದಕ್ಕೆ ಫಿಲ್ಮ ರೋಲ್‌ ಕೊಟ್ಟರೂ ಪಡೆಯಲು ಹಿಂದುಮುಂದು ನೋಡುವಷ್ಟು ಸಂಕೋಚದ ಪ್ರಾಣಿ. ೧೯೭೮ರಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಗಜೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆಗೆ ಅನ್ವೇಷಕರಾಗಿ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾದರು. ಸುಮಾರು ನಾಲ್ಕು ದಶಕ ಫೋಟೊಗ್ರಫಿ ಅವರ ಉಸಿರಾಯಿತು. ೨೦೦೪ರಲ್ಲಿ ನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದಿದರು. ನಂತರ ಕಲಾನ್ವೇಷಣೆ ಪೂರ್ಣಾವಧಿ ಕೆಲಸವಾಯಿತು.

ಡಾ.ಮಂಜುಳಾ ಅವರ ಜೀವನ ಸಂಗಾತಿ. ಅವರದು ಹಿರಿಯರು ಮಾಡಿದ ಮದುವೆಯಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅಂತರ್‌ಜಾತಿಯ ಮದುವೆಯೂ ಅಲ್ಲ. ಆರ್ಯ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಗುರುಗಳ ಗೆಳೆಯರ ಬೆಂಬಲದಿಂದ ಮದುವೆಯಾದರು. ಆದರೂ  ಹಿರಿಯರ ಕೆಂಗಣ್ಣಿಗೆ ಗುರಿಯಾಗಿ ಹಲವು ವರ್ಷ ಅವರ ವಿಶ್ವಾಸ ಗಳಿಸಲು ತುಂಬ ಹೆಣಗಬೇಕಾಯಿತು. ಹೀಗಾಗಿ ಮದುವೆಯಾದ ನಂತರ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರದಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ  ಸಂಸಾರ ಹೂಡಿದರು. ಮಡದಿ ಮಂಜುಳಾ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ  ಡಾಕ್ಟರೇಟ್‌ ಪಡೆದವರು, ಮತ್ತು  ಕನ್ನಡ  ಮತ್ತು  ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗಿ.

ಪತಿ ತನ್ನ ಹವ್ಯಾಸವಾದ   ಕಲಾಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ರೆಕ್ಕೆ ಬಿಚ್ಚಿಹಾರುವ ಹಕ್ಕಿಯಾಗಲು ಅವರ ಸಹಕಾರವೂ ಕಾರಣ.
ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಕಲೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಲೇಖನ ಮತ್ತು ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಇಡುವುದು ಅವರ ಹವ್ಯಾಸವಾಗಿತ್ತು. ಕಲಾಕೃತಿಗಳ ರಚನೆಗಿಂತ, ಕಲಾ ಸಾಹಿತ್ಯ ರಚನೆಯಲ್ಲೇ ಅವರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತೊಡಗಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಕಲಾಪ್ರಪಂಚದ ದೊಡ್ಡ ಭಂಡಾರವೇ ಅವರ ಮನೆಯಾಗಿತ್ತು. ತಾಳೆಗರಿ ಕಾಲದಿಂದ ಇತ್ತೀಚಿನ ಕಲಾಪ್ರಪಂಚದ ಇತಿಹಾಸ ಹೇಳುವ ಸುಮಾರು ಹತ್ತು ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಕೃತಿಗಳು ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿವೆ.

ಡಾ.ಅ.ಲ.ನ ಅವರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಚಿತ್ರಕಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಅಂಶಗಳು ಪಿಎಚ್.ಡಿ. ಮಹಾಪ್ರಬಂಧ ಇದು ಚಿತ್ರಕಲಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಎರಡನೆಯ ಸಂಶೋಧನೆಯ ಗ್ರಂಥ. ಇದರ ವಿಸ್ತೃತ ರೂಪ ಕರ್ನಾಟಕದ ಭಿತ್ತಿ ಚಿತ್ರ ಪರಂಪರೆ ಕೃತಿ (೧೯೯೮)ರಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ. ಮೊದಲಿನದು ದೇಸಿ ಪರಂಪರೆಯ ಅಧ್ಯಯನವಾದರೆ ಇದು ಮಾರ್ಗ (ಶಿಷ್ಟ) ಪರಂಪರೆಯ ಅಧ್ಯಯನವಾಗಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕದ ಚಿತ್ರಕಲಾ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಬಹುಮುಖ್ಯ ಆಯಾಮಗಳಾದ  ‘ದೇಸಿ’  ಮತ್ತು  ‘ಮಾರ್ಗ’ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಮೂಲಭೂತ ವಿಶಿಷ್ಟ ನೆಲೆಗಳನ್ನು ಶೋಧಿಸುವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಎರಡು ಸಂಶೋಧನ ಮಹಾಪ್ರಬಂಧಗಳಿಗೆ ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗಿದೆ.

ಅವರು ಚಿತ್ರರಚನೆ   ಕಡೆ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನವಿಲ್ಲ. ಚಿತ್ರ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಪರಿಚಯಿಸುವುದು ಅವರ ಅದಮ್ಯ ಹಂಬಲ. ಉತ್ತಮವಾದುದನ್ನು ಎಲ್ಲರ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರುವ ಬಯಕೆ ಅದರ ಪರಿಣಾಮ ಚಿತ್ರಕಲಾವಿಮರ್ಶೆ ಮತ್ತು ಕಲಾ ಇತಿಹಾಸಗಳ ದಾಖಲೀಕರಣಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿದರು.
ಚಿತ್ರಕಲೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಆರು ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಅವರು ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 30ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಸಂಶೋಧನಾ ಪ್ರಬಂಧಗಳನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ೧೦೦ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಲೇಖನ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.ಲಲಿತಕಲಾ ಅಕಾಡೆಮಿಯ  `ಕಲಾವಾರ್ತೆ'   ಮತ್ತು `ಕಲಾವಿಕಾಸ' ಪತ್ರಿಕೆಗಳಿಗೆ ಸಂಪಾದಕರಾಗಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಬರೆದುದಕ್ಕಿಂತ ಬರೆಸಿದುದೇ ಹೆಚ್ಚು. ಅದರಿಂದ ಹಲವಾರು ಬರಹಗಾರರು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬರಲು ಕಾರಣರೂ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಲಲಿತಕಲಾ ಅಕಾಡೆಮಿ ಸದಸ್ಯರಾಗಿಯೂ ಅವರು ದುಡಿದಿದ್ದಾರೆ.

೧೯೯೩ರಲ್ಲಿ ಅ.ಲ.ನ. ಮತ್ತು ಎನ್. ಮರಿಶಾಮಾಚಾರ ಅವರು ಸಂಪಾದಿಸಿರುವ ‘ಚಿತ್ರ ಕಲಾ ಪ್ರಪಂಚ’ ಒಂದು ಗಮನಾರ್ಹವಾದ ಸಂಪಾದನೆ ಕೃತಿ. ಈ ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿ ೭೦ ಲೇಖನಗಳಿದ್ದು ಪ್ರಕಟವಾದ ಈ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಗ್ರಂಥಗಳ ಮೂಲದಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇತಿಹಾಸ ಪೂರ್ವಕಾಲದ ಗುಹಾಚಿತ್ರಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಆಧುನಿಕ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಚಿತ್ರ ಕಲೆಯವರೆಗೆ ಹಲವಾರು ಲೇಖನಗಳು ಸಂಗ್ರಹಗೊಂಡಿವೆ. ಇಲ್ಲಿಯ ಲೇಖನಗಳು ಚಿತ್ರ ಕಲೆಯ ವಿವಿಧ ಆಯಾಮಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುತ್ತವೆ. ಅನೇಕ ಲೇಖನಗಳು ವಿದ್ವತ್‌ಪೂರ್ಣವಾಗಿದ್ದು ಸಂಶೋಧಕರಿಗೆ ಅಧ್ಯಯನಕಾರರಿಗೆ ಇದೊಂದು ಉತ್ತಮ ಆಕರ ಗ್ರಂಥವಾಗಿದೆ.

ಅ.ಲ. ನರಸಿಂಹನ್ ಅವರ (ಸಂಪಾದಿಸಿದ) ’ಶುಭರಾಯ’ ಕೃತಿ – (೧೯೯೩)ಯಲ್ಲಿ ಅಜ್ಞಾತ ಕಲಾವಿದನೊಬ್ಬನ ಬಗ್ಗೆ ೬ ಜನರು ವಿಭಿನ್ನ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಶುಭರಾಯ ಚಿತ್ರ ಕಲಾವಿದನನ್ನು ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕಲಾವಿದನ ಅನೇಕ ಕಲಾ ಕೃತಿಗಳು ತೌಲನಿಕವಾಗಿ ವಿವೇಚನೆಗೊಂಡಿವೆ.

.‘ಇಂಪ್ರೆಷನಿಸಂ’ (೧೯೯೪). ಅ.ಲ.ನ. ಅವರ ಕೃತಿ. ಅವರ ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳ ಚಿಂತನೆಯ ವಿಭಿನ್ನ ನೆಲೆಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಆಕಾರ ಪಡೆದಕೊಂಡಿವೆ. ಡಾ.ಅ.ಲ.ನ. ಅವರ ಇಂತಹದೆ ಒಂದು ಗ್ರಂಥ ‘ಆಲೇಖ್ಯ’ (೧೯೯೯). ೧೯೮೫ರಿಂದ ೧೯೯೮ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಬರೆದ ಲೇಖನಗಳ  ಸಂಗ್ರಹವಿದು. ಚಿತ್ರ ಕಲೆಯ ವಿಭಿನ್ನ ನೆಲೆಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ಅವರು ನಡೆಸಿದ ಅಧ್ಯಯನದ ಹಿನ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿನ ಲೇಖನಗಳು ಆಕಾರ ಪಡೆದಿವೆ. ಅಧ್ಯಯನಕಾರರಿಗೆ ತುಂಬ ಉಪಯುಕ್ತ ವಿವರಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿನ ಲೇಖನಗಳು ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ

"ವಿಕಾಸ ಕಂಡ ಕರ್ನಾನಾಟಕ ಚಿತ್ರಕಲೆ  " ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಬರೆದ ಪುಸ್ತಕ. ಅದು ಸರಳ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಕಲೆಯ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಡುವುದು. ಅಂದಹಾಗೆ  ವಿಕಾಸ ಅವರ ಏಕಮಾತ್ರ ಪುತ್ರ . ಇಂದು ಅವರ ಸಂಗ್ರಹದಲ್ಲಿರುವ  ಸಹಸ್ರಾರು ಅಮೂಲ್ಯ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಸದ್ವಿನಿಯೋಗ ಮಾಡುವ ಭಾದ್ಯತೆ ಅವನ ಹೆಗಲಿಗೆ ಬಿದ್ದಿದೆ,ಕರ್ನಾಟಕ ಕಲಾಪರಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅವನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸುವ ಹೊಣೆ ಕಲಾರಸಿಕರು ಮತ್ತು ಕಲಾಭಿಮಾನಿಗಳು ಮಾಡಬೇಕಿದೆ.

ನಾಡೋಜ, ಆರ್.ಎಂ. ಹಡಪದ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಮೈಸೂರು ದಸರಾ ಉತ್ಸವ ಮತ್ತು ಲಲಿತಕಲಾ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಗೌರವಗಳು ಅವರಿಗೆ ಒಲಿದಿವೆ.

ನರಸಿಂಹನ್ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಡಾ. ಮಂಜುಳಾ . ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಅವರನ್ನು ಅಗಲಿದರು.ಆ ನೋವು ಅವರನ್ನು ಬಹಳ ಕಾಡುತಿತ್ತು. ನರಸಿಂಹನ್ ತಮ್ಮ ಅನಾರೋಗ್ಯದ ನಡುವೆಯೂ ಈಚೆಗೆ ವಿಜಾಪುರದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಇತಿಹಾಸ ಮತ್ತು ಪುರಾತತ್ತ್ವ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ `ವೃಕ್ಷ ವಾಸುದೇವ್ ಅವರ ಕಲೆ ಮತ್ತು ಬದುಕು'ಕೃತಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ವೇದಿಕೆ ಏರಿದ್ದ ಅವರು, ಯು.ಆರ್. ಅನಂತಮೂರ್ತಿ ಅವರಿಂದ ಪುಸ್ತಕದ ಪ್ರತಿ ಪಡೆದಿದ್ದರು. ಅಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಂಘಟಿಸಿದ್ದ ಕೃತಿಯ ಸಂಪಾದಕ  ಎನ್. ಮರಿಶಾಮಾಚಾರ್ ಬಾರದ ಪ್ರಪಂಚದ ಹಾದಿ ಹಿಡಿದ ಎರಡೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನರಸಿಂಹನ್ ಸಹ ಅವರನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸಿದರು. ಕಲಾಪ್ರಪಂಚ ಬಡವಾಯಿತು.

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಮೆತ್ತಗಾದ ಮೇಲೆ ಓಡಾಟ ಕಡಿಮೆಮಾಡಿ ಅವರು ಚಿತ್ರರಚನೆಗೆ ತೊಡಗಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಅದಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಎಲ್ಲ ಪೂರ್ವಸಿದ್ಧತೆಯಾಗಿತ್ತು.  ಆದರೆ   ಬಹಳ ಕಾಲದಿಂದ ಕಾಡುತಿದ್ದ ಅವರ ಕಾಲು ಅವಕಾಶ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಕಾಲನೂ ಕಾಯಲಿಲ್ಲ.


Friday, March 8, 2013


ಕನ್ನಡ ತಾಳೆಯೋಲೆ ಗ್ರಂಥಗಳ ಚಿತ್ರಕಲಾ ವಿನ್ಯಾಸ 

ಕೆ. ವೆಂಕಟೇಶ್    DME MFA

ಕನಾರ್ಟಕದಲ್ಲಿ ದೊರೆಯುವ ತಾಳೆಯೋಲೆ ಹಸ್ತಪ್ರತಿ ಗ್ರಂಥಗಳ ಭಂಡಾರಗಳಲ್ಲಿ- ಲೌಕಿಕ, ಆಗಮಿಕ, ಪಾರಮಾರ್ಥಿಕ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ, ಸಾಹಿತ್ಯ, ಕೃಷಿ, ಕಾವ್ಯ, ಇತಿಹಾಸ, ಜ್ಯೋತಿಷ ಶಾಸ್ತ್ರ, ಶಿಲ್ಪಶಾಸ್ತ್ರ, ನೃತ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ, ಸಂಗೀತ, ವೈದ್ಯ, ವ್ಯಾಕರಣ, ಪಂಚಾಂಗ, ಶಬ್ದಾಲಂಕಾರ, ನಾಟಕ, ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ, ವೇದವೇದಾಂಗ, ಪುರಾಣ, ಗಜ ಆಗಮ, ಚಿತ್ರಕರ್ಮ, ಗಣಿತ, ರತ್ನ ಪರೀಕ್ಷೆ, ವಾಸ್ತು, ಮೊದಲಾದ ವ್ಯೆವಿಧ್ಯಮಯವಾದ ಗ್ರಂಥಗಳು ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಇವುಗಳು ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ, ಜನಾಂಗದಿಂದ ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ, ತಲೆಮಾರಿನಿಂದ ತಲೆಮಾರಿಗೆ ಬಳುವಳಿಯಾಗಿ - ಧರ್ಮದತ್ತಿಯಾಗಿ ಉಳಿದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ. 

ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ತಾಳೆಗರಿಯ ಮೇಲೆ  ಕಂಟದಿಂದ,  ಕೈವಾರ, ಹಾಗೂ ರೇಖಾಪಟ್ಟಿ ಮುಂತಾದ ಸಾಧನಗಳಿಂದ ಕೊರೆದು, ರೇಖಾಚಿತ್ರ ಬಿಡುಸುತ್ತಿದ್ದುದಕ್ಕೆ 'ಪತ್ರಚ್ಛೇದ' ಎಂಬ ಪರಿಭಾಷೆ ಬಳಿಕೆಯಲ್ಲಿದೆ.  ಹಸ್ತಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ಕಲಾಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅಲಂಕರಿಸುತ್ತ ಬಂದಿದ್ದರೂ ನಾವು ಮಾತ್ರ ಅವುಗಳನ್ನು ಕಾವ್ಯ ಇಲ್ಲವೆ ಶಾಸ್ತ್ರದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡಿ ಪರಿಶೀಲನೆಮಾಡುತ್ತ ಬಂದೆವೇ ಹೊರತು ಅಲ್ಲಿಯ ಕಲಾಪ್ರಜ್ನೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆದಿಲ್ಲ.  ಕಾಲಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಡಗಿಹೋದ ಅಸಂಖ್ಯಾತ ಹಸ್ತಪ್ರತಿಗಳೊಡನೆ ಪತ್ರಚ್ಛೇದನ ಕಲೆಯ ಹಲವಾರು ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ಮಾದರಿಗಳು ನಶಿಸಿ ಹೋಗಿರಬಹುದು. ಇಂದಿನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಿದ್ವಾಂಸರ ದೃಷ್ಟಿ ಹಸ್ತಪ್ರತಿಗಳಲ್ಲಿನ ಚಿತ್ರಕಲಾ ಸಂಪತ್ತಿನತ್ತ ಹರಿಯುತ್ತಿರುವುದು ಸ್ವಾಗತಾರ್ಹ. 


ಹಸ್ತಪ್ರತಿ ಚಿತ್ರ ಕಲೆ, ಚಕಣಿ ಚಿತ್ರ, ತಾಳೆಗರಿ - ತಾಡಓಲೆ - ಓಲೆಗರಿ ಚಿತ್ರ, ಉದ್ದರಣೆ ಚಿತ್ರ ಇವೆಲ್ಲವುಗಳ ಅರ್ಥವು ಏಕತ್ರವಾಗಿದ್ದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ.  ಹಸ್ತಪ್ರತಿ ಚಿತ್ರಗಳ ಅದ್ಯಾಯನದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಗಳು ತನ್ನದೇ ಆದ ಮಹತ್ವ, ವ್ಯಾಪ್ತಿ, ಸ್ವರೂಪ, ಶೈಲಿ, ವಿನ್ಯಾಸ, ಸಂಯೋಜನೆ, ಸೌಂದರ್ಯ, ವರ್ಣಗಳು, ಚಿತ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯದ ವೈವಿಧ್ಯತೆ, ಚಿತ್ರ ಚರಿತ್ರೆ ಹಾಗು ಇತರೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕಲಾವಿದ ಲಿಪಿಕಾರನು ನಮಗೆ ಓದಗಿಸಿದ್ದಾನೆ.  ಇವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿಷಯ ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾ ಹೋದಂತೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಭಿನ್ನ ಪಾರಂಪರಿಕ ಶಾಖೆಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಹಸ್ತಪ್ರತಿಗಳಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಗಳ ಕಲಾವಂತಿಕೆ ನಮಗೆ ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ.

ಹಸ್ತಪ್ರತಿ ಪತ್ರ ಮತ್ತು ಫಲಕಗಳ ಮೇಲಿನ ವರ್ಣಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಪರೀಶಿಲಿಸಿವ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ, ಚಿತ್ರರಚನೆಗೈದ ಚಿತ್ರಕಾರ, ಚಿತ್ರರಚನಾ ವಿಧಾನ, ವರ್ಣಕ್ರಮ ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ಬಗೆಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಲಭಿಸುತ್ತದೆ.  ಹಸ್ತಪ್ರತಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಲಂಕಾರಿಕ ಚಿತ್ರಗಳು ಹಾಗು ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರಗಳು ಎಂಬುದಾಗಿ ಎರಡು ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗಗಳಿದ್ದು ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟು-ರಟ್ಟುಗಳ ಚಿತ್ರಗಳು, ಗರಿ-ಹಾಳೆಗಳ ಚಿತ್ರಗಳು, ಪಠ್ಯ ಕೇಂದ್ರಿತ ಚಿತ್ರಗಳು, ವರ್ಣ ಚಿತ್ರಗಳು ಎಂದು ನಾಲ್ಕು ಬಗೆಯ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಬಹುದು.

ಕಟ್ಟು-ರಟ್ಟುಗಳ ಚಿತ್ರಗಳು : 
ತಾಳೆಯೋಲೆ ಗ್ರಂಥಗಳ ಸುರಕ್ಷತೆಯಸಲುವಾಗಿ ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ-ಕೆಳಗೆ,  ತೆಳುವಾದ ಮರದ ಹಲಗೆಯಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ ರಕ್ಷಾಫಲಕಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು. ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ವರ್ಣರಂಜಿತವಾಗಿ ಅಲಂಕರಣ ಮತ್ತು ವಿವರಣಾತ್ಮಕ, ಚಿತ್ರಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಈ ಅಲಂಕರಣದ ಚಿತ್ರಗಳಿಗೂ ಕೃತಿಯ ಪಾಠಕ್ಕೂ ಯಾವುದೆ ಸಂಬಂಧ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.

ಗರಿ-ಹಾಳೆಗಳ ರೇಖಾ ಚಿತ್ರಗಳು : 
ಹಸ್ತಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ಕಲಾಪೂರ್ಣವಾಗಿ ರಚಿಸಬೇಕೆಂಬ ಅಭಿಲಾಷೆ ಹಾಗು ಬರವಣಿಗೆಗೆ ವಿಶೇಷ ಮೆರುಗನ್ನುಂಟುಮಾಡಲು ಹಸ್ತಪ್ರತಿಯನ್ನೇ ಕಲಾವಸ್ತುವಿನಂತೆ ಚಿತ್ರಿಸುತಿದ್ದರು. ಕಲೆಗಾರರು, ಲಿಪಿಕಾರರು ರೇಖಾ, ಲಾಸ್ಯ, ಲಾಲಿತ್ಯ ವಿನ್ಯಾಸದಿಂದ ಗರಿಗಳನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸುತ್ತಿದ್ದರಾದರೂ ಅದನ್ನೇ ಮಾದ್ಯಮವಾಗಿ ಉಪಯೊಗಿಸಿ ಗ್ರಂಥಗಳ ವಸ್ತು ವಿಷಯವನ್ನು ನಿರೂಪಿಸಲು ಚಿತ್ರಮಾದ್ಯಮವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಗ್ರಂಥದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತಿದ್ದರು.  ಓಲೆ ಗರಿಗಳ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿ ದೇವದೇವತೆಯರ ಚಿತ್ರಗಳೋ ಅಥವ ಅಲಂಕೃತ ಶ್ರೀಕಾರ, ವಿವಿಧಾಕಾರದ ಶ್ರೀಕಾರ,  ಪದ್ಮದಾಕೃತಿ, ಶಂಖ, ಚಕ್ರ, ಸ್ವಸ್ತಿಕ, ಸೂರ್ಯ, ಚಂದ್ರ, ನಕ್ಷತ್ರ, ಹೂ, ಪುಷ್ಪಗಳಂತೆ ಸಂಯೋಜಿಸಿದ ಮುತ್ತಿನಾಕೃತಿ, ಲಿಂಗದಾಕೃತಿ, ವಂಕಿಯಾಕೃತಿ, ಅಷ್ಟದಳಾಕೃತಿ, ತರಂಗಿತ ರೇಖೆಗಳು, ಬಳ್ಳಿ ರೇಖೆಗಳು, ಪ್ರಾಣಿ, ಪಕ್ಷಿ ಮುಂತಾದ ಶುಭ  ಚಿನ್ಹೆಗಳ ರೇಖಾಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು.   ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಹಸ್ತಪ್ರತಿಗಳಲ್ಲಿ ಬರೆಯದೆ ಉಳಿದ ಸ್ಥಳವನ್ನು ತುಂಬಲು ರಚಿಸಿದವುಗಳನ್ನು 'ಅಗತ್ಯದ ಅಲಂಕಾರ' ಗಳೆಂದೂ ಹಸ್ತಪ್ರತಿಗಳ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ರಚಿಸಲಾದವುಗಳನ್ನು 'ಊದ್ದೆಶಿತ ಅಲಂಕರ'ಗಳೆಂದೂ, ಅಯಾ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಸಂದರ್ಭ, ಸನ್ನಿವೇಶಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲವೆ ಆ ಗ್ರಂಥದ ವಿಷಯ ನಿರೂಪಣೆಗೆ ಸಹಾಯಕವಾಗುವಂತೆ ರಚಿಸಿದ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು 'ಸಾಂದಭರ್ಕ ಚಿತ್ರ' ಗಳೆಂದೂ ಮತ್ತೆ ವಿಂಗಡಿಸಬಹುದು.

ಪಠ್ಯ ಕೇಂದ್ರಿತ ಚಿತ್ರಗಳು : 
ಧರ್ಮಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಹಿನ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಚಿತ್ರಗಳ ಬಳಕೆ ಮತ್ತು ಮಹತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯವಾದುದೆಂದು ನಮಗೆ ಮನವರಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ.  ಹಲವಾರು ಕಾವ್ಯ ಗ್ರಂಥಗಳ ಸಂದರ್ಭ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳನ್ನು ನಿರೂಪಿಸುವ ರೇಖಾ ಚಿತ್ರಗಳು ಹಾಗು ವರ್ಣ ಚಿತ್ರಗಳು ಉಂಟು.  ಚಿತ್ರರಾಮಾಯಣಂ, ಗೀತಗೊವಿಂದ, ಅಶ್ವ ಶಸ್ತ್ರ, ಗಜ ಶಸ್ತ್ರ, ಕಾಮಸೂತ್ರ ಮುಂತಾದ ಪಠ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲಾಗಿರುವ ಪ್ರಸಂಗ, ಸನ್ನಿವೇಶಗಳನ್ನು ಅಂಶಗಳನ್ನು ರೇಖಾಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇಂಥ ಚಿತ್ರರಚನೆಗಳ ನಿದರ್ಶನಗಳು ಕಡಿಮೆ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಲಬ್ದವಿರಬಹುದು, ಯಕೆಂದರೆ ಪ್ರತಿಕಾರನದವನು ಒಂದು ಕೃತಿಯನ್ನು ಬರಹಕ್ಕಿಳಿಸುತ್ತ, ಅದನ್ನಾಸ್ವಾದಿಸುತ್ತ, ಸುಂದರ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳನ್ನು ಅಂತರಂಗದಲ್ಲಿ ಪರಿಭಾವಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತ ದೃಶ್ಯಮಾಲೆಯನ್ನು ಸೃಸ್ಟಿಸಬೇಕಾದ ಚಿತ್ರಕಲಾ ಪರಿಣತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಧಾರ್ಮಿಕ ಇಲ್ಲವೆ ಮಾಂತ್ರಿಕ ಮಹತ್ವವುಳ್ಳ ಕೆಲವು ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳಲಾದ ಕೆಲವು ಚಿತ್ರ ಅಥವ ಸಾಂಕೇತಿಕ ಚಿತ್ರಗಳೂ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ವಿವರಣೆಗಾಗಿ ಕೊಡಮಾಡುವ ಆತೃತಿಗಳು, ಮಂತ್ರ, ತಂತ್ರ, ಯಂತ್ರಾದಿಗಳಲ್ಲಿನ ಚಿತ್ರ ಸಂಕೇತಗಳೂ, ಶಕುನಾದಿಗಳನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವ, ರೋಗಾದಿ ಕಾಟಗಳ ಪರಿಹಾರಸೂಚಿಸುವ ರಹಸ್ಯ ಚಿತ್ರಗಳು ನಮಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ.

ವರ್ಣ ಚಿತ್ರಗಳು : 
ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನ ಹಸ್ತಪ್ರತಿ ಚಿತ್ರಕಾರರು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದ ದೇಶಿಯ ವರ್ಣ ಮತ್ತು ಕುಂಚಗಳನ್ನು ಸ್ವತಃ ತಾವೇ ಸಿದ್ದಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ರಚಿಸುತ್ತಿದ್ದರು.  ತಮ್ಮ ಸುತ್ತಲಿನ ಪರಿಸದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳಿಂದಲೇ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಪಂಚವರ್ಣಗಳನ್ನು ( ಅಂದರೆ ಬಿಳಿ, ಕಪ್ಪು, ಕೆಂಪು, ಹಳದಿ, ಹಸಿರು ) ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿಕೊಂಡು, ನಂತರ ಮೂಲ ವರ್ಣಗಳ ಮಿಶ್ರಣದಿಂದ ತಮಗೆ ಬೇಕಾದ ವರ್ಣಶ್ರೇಣಿಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಹಸ್ತಸಿದ್ದರಾಗಿದ್ದರು.


ನಿಯುಕ್ತ, ನೇಮಿತ ಮತ್ತು ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಈ ಯಾವುದೇ ವರ್ಣಚಿತ್ರಕಾರರಾಗಿರಲಿ ಅವರು ಚಿತ್ರಬಿಡಿಸಿದ ಹಾಗೂ ವರ್ಣಕ್ರಮಗೈದ ವಿಧಾನಗಳು ಭಿನ್ನ ಭಿನ್ನವಾಗಿರಲಾರವು. ವಿಷ್ಣುಧಮರ್ೋತ್ತರ ಪುರಾಣ, ಚಿತ್ರಸೂತ್ರಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಉಕ್ತವಾದ ವಿಧಾನವನ್ನುನುಸರಿಸಿಯೇ ಚಿತ್ರರಚನೆಗೈಯುತ್ತ ಬಂದಿರಬಹುದಾದರೂ ಚಿತ್ರಕಾರರ ಸುದೀರ್ಘ ಅನುಭವ, ಪ್ರಯೋಗಶೀಲತೆ ಹಾಗೂ ಚಿತ್ರರಚನಾ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಲಭ್ಯಾಲಭ್ಯತೆಯನ್ನು ಆಧಅರಿಸಿದ ಅಲ್ಪಸ್ವಲ್ಪ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ.


ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ತಲೆಮಾರುಗಳಿಂದ ಉಳಿದುಕೊಂಡು ಬಂದ ಹಾಗೂ ದೊರೆಕುವ ಎಲ್ಲ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನೂ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ವೈವಿಧ್ಯ, ವೈಶಿಷ್ಠ್ಯಪೊರ್ಣವಾದ ತುಲನಾತ್ಮಕವಾದ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದಲ್ಲಿ ಇವುಗಳ ಸ್ವರೂಪದ ಮೌಲಿಕವಾದ ಅಂಶಗಳು ಬೆಳಕು ಕಾಣಬಹುದು.  
----