Wednesday, November 27, 2013

ತಾಳೆಗರಿ ಹಸ್ತಪ್ರತಿ ಚಿತ್ರಕಲೆಯ ವರ್ಣಗಳು

ತಾಳೆಗರಿ ಹಸ್ತಪ್ರತಿ ಚಿತ್ರಕಲೆಯ ವರ್ಣಗಳು
                                                                          ತಾಲೂರು ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ವೆಂಕಟೇಶ್DME, MFA
No. 784, 10th Main, II Block,
BSK I Stage, Bengaluru : 560 050,
Tel : 9449994930,
e-mail : cafivenkatesh@gmail.com

¨ÉÆâü¸ÀvÀéMet Museum : Newyork, USA ‘PÀ¯É’ JAzÁPÀët avÀæPÀ¯É ¥ÀæzsÁ£ÀªÁV £É£À¦UÉ §gÀÄvÀÛzÉ, ªÀÄ£ÀĵÀå£À ¸ÀÈd£ÁvÀäPÀ PÀ¯ÉUÀ¼À°è CvÀåAvÀ ¥ÁæaãÀªÁzÀÄzÉAzÀgÉ avÀæPÀ¯É. ¸ËAzÀAiÀÄð ¥ÀæeÉÕAiÀÄ zÀȶ֬ÄAzÀ £ÉÆÃrzÀgÉ ºÀ¸ÀÛ¥ÀæwUÀ¼À DPÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀtð avÀæPÀ¯É §ºÀÄ ¨sÁªÀÅPÀ ºÁUÀÆ DPÀµÀðPÀ. EAvÀÀºÀ ºÀ¸ÀÛ¥ÀæwUÀ¼ÀÄ ºÉÆgÀ§gÀĪÀÅzÀÄ JPÀªÀåQÛAiÀÄ ¥ÀæAiÀÄvÀߢAzÀ ¸ÁzsÀå«gÀĪÀAvÉ PÀAqÀÄ §gÀĪÀÅ¢®è. EªÀÅUÀ¼À ¤ªÀiÁðtzÀ°è PÀıÀ®PÀ¯Á«zÀgÀ vÀAqÀªÉà PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛ¢ÝgÀ¨ÉÃPÀÄ. ºÀ¸ÀÛ¥Àæw vÀAiÀiÁgÀPÀ, PÀÈwPÁgÀ, °¦PÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ avÀæPÀ¯Á«zÀ ¸ÀªÀÄ£Àé¬ÄvÀ ±ÀæªÀÄzÀ ¥sÀ®ªÉà F C¥ÀgÀÆ¥ÀzÀ ªÀtð avÀæPÀ¯ÉAiÀÄ ºÀ¸ÀÛ¥ÀæwUÀ¼ÀÄ. gÁeÁ²ævÀgÁzÀ PÀ¯ÁPÉÆëzÀjUÉ ²æøÁªÀiÁ£ÀågÀ®èzÉ, ²æêÀÄAvÀªÀUÀðzÀªÀgÀÄ ¸ÀºÀ ¥ÉÆæÃvÁ컸ÀĪÀÅzÀgÀ eÉÆvÉUÉ CªÀgÀ PÀÄlÄA§zÀªÀgÀ AiÉÆÃUÀPÉëêÀÄ PÀÄjvÀÄ «ZÁj¹, UËgÀªÀ¢AzÀ PÁtÄwÛzÀÝgÀÄ. MnÖ£À°è ºÉüÀĪÀÅzÁzÀgÉ PÀ¯Á«zÀjUÉ AiÀiÁªÀÅzÉà PÉÆgÀvÉ CA¢gÀ°®è.  »ÃUÁV ºÀ¸ÀÛ¥Àæw PÀ¯Á«zÀgÀÄ PÀ¯ÉUÁV PÀ¯É Art for Art Sake ) JAzÀÄ vÀªÀÄä fêÀ£À «ÄøÀ¯ÁVnÖzÀÝgÀÄ.¥ÁægÀA¨sÀzÀ ºÀ¸ÀÛ¥ÀæwUÀ¼À°è «¸ÀÛøvÀ avÀæPÀ¯ÉAiÀÄ C£ÁªÀgÀt E®è¢zÀÝgÀÆ gÉÃSÁavÀæUÀ¼ÀÄ ªÀÈvÀÛ, ZËPÀ ºÁUÀÆ ««zsÀ «£Áå¸ÀUÀ¼ÀÄ PÀAqÀħgÀĪÀÅzÀÄ.  F ºÀ¸ÀÛ¥ÀæwUÀ½AzÀ¯Éà ±ÀvÀªÀiÁ£ÀUÀ¼À »A¢£À ªÀtð avÀæPÀ¯ÉAiÀÄ ¥ÀjZÀAiÀÄ £ÀªÀÄUÉ zÉÆgÀPÀĪÀÅzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ EA¢UÀÆ d£ÀªÀiÁ£À¸ÀzÀ°è ªÀiÁ¸ÀzÉà EgÀĪÀ CªÀgÀ ªÀtð vÀAiÀiÁjPÉAiÀÄÄ CªÀgÀ ¥ÀjtvÉUÉ ¸ÁQëAiÀiÁVzÉ. ¤AiÀÄÄPÀÛ, £ÉëÄvÀ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀæªÀÈwÛ F AiÀiÁªÀÅzÉà ªÀtðavÀæ PÀ¯Á«zÀgÁVgÀ°, CªÀgÀÄ avÀæ©r¹zÀ ºÁUÀÆ ªÀtðPÀæªÀÄUÉÊzÀ «zsÁ£ÀUÀ¼ÀÄ ©ü£Àß ©ü£ÀߪÁVgÀ¯ÁgÀªÀÅ. «µÀÄÚzsÀªÉÆÃðvÀÛgÀ ¥ÀÅgÁt, avÀæ¸ÀÆvÁæ¢UÀ¼À°è GPÀÛªÁzÀ «zsÁ£ÀªÀ£ÀÄߣÀĸÀj¹AiÉÄà avÀægÀZÀ£ÉUÉÊAiÀÄÄvÀÛ §A¢gÀ§ºÀÄzÁzÀgÀÆ avÀæPÁgÀgÀ ¸ÀÄ¢ÃWÀð C£ÀĨsÀªÀ, ¥ÀæAiÉÆÃUÀ²Ã®vÉ ºÁUÀÆ avÀægÀZÀ£Á ¸ÁªÀÄVæUÀ¼À ®¨sÁ宨sÀåvÉAiÀÄ£ÀÄß DzsÀj¹zÀ C®à¸Àé®à ªÀåvÁå¸ÀUÀ¼ÀÄ PÀAqÀħgÀÄvÀÛzÉ.  ºÀ¸ÀÛ¥Àæw avÀæUÀ¼À ±ÉÊ°AiÀÄÄ DAiÀiÁPÁ®zÀ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀæzÉñÀzÀ°è ¥ÀæZÀ°vÀ«zÀÝ ªÀtð avÀæUÀ¼À ªÉÊ«zsÀåªÀ£ÀÄß ¥Àæw¤¢ü¸ÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁgÀwÃAiÀÄ PÀ¯ÉUÉ zsÀªÀÄðªÉà ¸ÀÆáwðAiÀiÁzÀÄzÀjAzÀ zsÁ«ÄðPÀUÀæAxÀUÀ¼ÀÀ §ºÀÄvÉÃPÀ ¥ÀæwPÁgÀgÀÄ DAiÀiÁ zsÀªÀÄðzÀªÀgÉà DVgÀÄwzÀÝgÀÄ. avÀæPÀ¯Á «zsÁåyðUÀ¼ÀÄ, G¥À£Áå¸ÀPÀgÀÄ, ¸ÀA±ÉÆzsÀPÀgÀÄ, £ÉÆÃqÀ¯ÉèÉÃPÁzÀ ¸ÀavÀæ ºÀ¸ÀÛ¥ÀæwUÀ¼ÀÄ, ºÀ£ÉßgÀqÀ£Éà ±ÀvÀªÀiÁ£ÀPÉÌ ¸ÉÃjzÀ ªÀÄÆgÀÄ vÁ¼ÉUÀj UÀæAxÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄÆqÀÄ©¢gÉAiÀÄ eÉÊ£À UÀæAxÁ®AiÀÄzÀ°èzÀÄÝ CªÀÅUÀ¼À°è ªÀtðavÀæUÀ½gÀĪÀÅzÀÄ MAzÀÄ «±ÉõÀªÁVzÉ. zsÀªÀ¯Á, dAiÀÄzsÀªÀ¯Á ªÀÄvÀÄÛ ªÀĺÁzsÀªÀ¯Á JA§ ºÉ¸Àj£À F ªÀÄÆgÀÄ UÀæAxÀUÀ¼ÀÄ ªÀĹAiÀÄ°è §gÉzÀªÀÅUÀ¼ÁVzÀÄÝ ¥Àæw ¥ÀÄlzÀ JgÀqÀÆ CAZÀÄUÀ¼À  £ÀqÀÄªÉ QgÀÄavÀæUÀ½ªÉ («Ä¤AiÉÄÃZÀgï avÀæUÀ¼ÀÄ), AiÀÄPÀë-AiÀÄQëAiÀÄgÀ£ÀÄß, ªÀÄĤUÀ¼À£ÀÄß gÉÃSÉUÀ½AzÀ awæ¹ §tÚ vÀÄA©zÁÝgÉ. D®è°è ªÀvÀÄð®zÀ £ÀqÀĪɠ ºÀƪÀÅUÀ¼À£ÀÄß ©r¹ §tÚ vÀÄA©zÁÝgÉ.  VqÀ, ªÀÄgÀUÀ¼ÀÄ, £À«®Ä, ºÀA¸ÀUÀ¼ÀÄ, ºÀ£ÉßgÀqÀ£Éà ±ÀvÀªÀiÁ£ÀzÀ ªÀtðavÀæPÀ¯ÉUÉ ¥ÉæÃgÀPÀUÀ¼ÁVªÉ. gÉÃSÁ avÀæ ¸ËAzÀAiÀÄð, ªÀÄÄR ¨sÁªÀ£É¬Ä®èzÀ, ¥ÀæPÁ²¸ÀĪÀ §tÚUÀ¼À ªÀiÁzÀðªÀvÉ, ¸ÁA¥ÀæzÁ¬ÄPÀ ¨sÁªÀ¸ÀÆZÀPÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÀAVUÀ¼À £ÉÊdvÉAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀA¥ÀÆtðªÁV PÁt§ºÀÄzÁzÀÄzÀÄ UÀªÀÄ£ÁºÀð. 

ªÁvÁìAiÀÄ£À£À PÁªÀĸÀÆvÀæPÉÌ ªÁåSÁå£ÀªÀ£ÀÄß §gÉzÀ AiÀıÉÆÃzsÀgÀ£ÀÄ MAzÀÄ ¸ÀÆvÀæzÀ°è  avÀæ®PÀëtªÀ£ÀÄß »ÃUÉ ºÉýzÁÝ£É.

gÀÆ¥À¨sÉÃzÁB ¥ÀæªÀiÁuÁ¤ ¨sÁªÀ¯ÁªÀtå AiÉÆÃd£ÁªÀiï,
¸ÁzÀȱÀA ªÀtÂðPÁ¨sÀAUÀ Ew avÀæA µÀqÀAUÀPÀªÀiï

avÀæzÀ°è ªÉÆzÀ® ‘CAUÀ’ “gÀÆ¥À¨sÉÃzÁB”, JAzÀgÉ avÀæªÀÅ ¸ÀºÀdªÁzÀ ¸ÉÆUÀ¹£À ªÉÊ«zsÀå¢AzÀ PÀÆrgÀ¨ÉÃPÀÄ. JgÀqÀ£ÉAiÀÄzÀÄ, “¥ÀæªÀiÁt”MAzÀÄ CAUÀPÀÆÌ ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ CAUÀPÀÆÌ EgÀ¨ÉÃPÁzÀ GavÀªÁzÀ ºÉÆA¢PÉAiÉÄà ¥ÀæªÀiÁt.  ªÀÄÆgÀ£ÉAiÀÄzÀÄ, “¨sÁªÀ”, D avÀæ C©üªÀåPÀÛUÉƽ¸ÀĪÀ ¨sÁªÀ. avÀæ, PÀ¯Á«zÀ£À ¨sÁªÀ¢AzÀ ªÀÄÆvÀðUÉÆAqÀzÀÄÝ. £Á®Ì£ÉAiÀÄzÀÄ, “¯ÁªÀtå AiÉÆÃd£Á”, CAUÁAUÀzÀ°è ¤ÃgÁqÀĪÀ MAzÀÄ §UÉAiÀÄ ¨É¼ÀPÀÄ. ªÀÄÄPÁÛ¥sÀ®zÀ CAvÀgÀAUÀzÀ°è bÁAiÉÆÃ¥Á¢AiÀÄ°è «Ä£ÀÄUÀĪÀ MAzÀÄ PÁAw. ºÁUÉ MAzÀÄ avÀæzÀ CAUÁAUÀzÀ°è ¯ÁªÀtåzÀ ZÉÊvÀ£Àå ¸ÀàAzÀ£À vÉÆÃgÀĪÀAwgÀ¨ÉÃPÀÄ.  F ¨sÁªÀ ¯ÁªÀtåzÀ AiÉÆÃd£ÉAiÉÄà ¸ËAzÀgÀåzÀ ¸ÁgÀ. LzÀ£ÉAiÀÄzÀÄ “¸ÁzÀȱÀå”,  EzÀÄ ¨sÁgÀwÃAiÀÄ PÀ¯ÉAiÀÄ ¥ÀæzsÁ£À ®PÀët. ¨sÁgÀwÃAiÀÄ avÀæ ¸Á»vÀå ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß zÀȱÀå ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁzÀȱÀå JAzÀÄ JgÀqÀÄ §UÉAiÀiÁV «AUÀr¸ÀÄvÀÛzÉ. zÀȱÀå JAzÀgÉ PÁtvÀPÀÌzÀÄÝ.  PÀ¯É ªÀ¸ÀÄÛ«£À “zÀȱÀ唪À£ÀÄß PÀÄjvÀzÀÄÝ ; ªÀ¸ÀÄÛªÀ£ÀÄß PÀÄjvÀzÀÝ®è,  JAzÀgÉ ªÀ¸ÀÄÛ ºÉÃVzÉAiÉÆà ºÁUÀ®è, ªÀ¸ÀÄÛ ºÉÃUÉ PÀArvÉÆ ºÁUÉ CzÀPÉÌ ¸ÀªÀiÁ£ÀªÁzÀzÉÆÝAzÀ£ÀÄß ¸ÀÈf¸ÀĪÀÅzÀÄ PÀ¯É, »ÃUÉ ªÀ¸ÀÄÛ«UÉ ¸ÀªÀiÁ£ÀªÁzÀzÀÝgÀ ¸ÀÈd£ÉAiÉÄà ¸ÁzÀȱÀå. PÀAqÀ zÀȱÀåªÀ£ÀÄß £ÀPÀ®Ä ªÀiÁqÀĪÀÅzÀ®è.  CzÀPÉÆÌAzÀÄ ‘¸ÁzÀȱÀå’ªÀ£ÀÄß avÀæPÁgÀ PÀ°à¸À¨ÉÃPÀÄ.  ¹zÁÞAvÀªÀÄÄPÁÛªÀ½AiÀÄ°è ‘¸ÁzÀȱÀå’ ªÀ¸ÀÄÛ«¤AzÀ ¨ÉÃgÉAiÀiÁzÀÄzÁzÀgÀÆ, CzÀgÀ¯Éèà MAzÉA§AvÉ PÁtĪÀ zsÀªÀÄðªÀżÀîzÉÝà ¸ÁzÀȱÀå’ ; zÀȱÀåzÀ ‘¥Àæw’ zÀȱÀåªÀ£ÀÆß ¸ÀªÀiÁ£ÀªÉA§AvÉ vÉÆÃjÃvÀÄ ; DzÀgÉ ¸ÁzÀȱÀå ªÀiÁvÀæ JgÀqÀgÀ ©ü£ÀßvÉAiÀÄ£ÀÄß vÉÆÃjAiÀÄÆ ¸ÀªÀiÁ£ÀªÉA§AvÉ vÉÆÃjÃvÀÄ.  E£ÀÄß PÀqÉAiÀÄ CAUÀ “ªÀtÂðPÁ¨sÀAUÀ”, JAzÀgÉ DAiÀiÁ CAUÀPÉÌ ªÀÄvÀÄÛ DAiÀiÁ ¨sÁªÀPÉÌ GavÀªÁzÀ ªÀtð ªÉÊ«zsÀåUÀ¼À£ÀÄß G¥ÀAiÉÆÃV¸ÀĪÀ PÀæªÀÄ. F µÀqÀAUÀUÀ¼À ¥Àj¥ÀÆtðvÉAiÉÄà avÀæzÀ°è ¸ËAzÀgÀåªÉ¤¹PÉƼÀÄîvÀÛzÉ.
 “¸ÀfêÀ KªÀ ¢æµÀåvÉ,
¸À¸Àé¸À KªÀ AiÀÄaÑvÀæªÀiï vÀaÑvÀæªÀiï ¸ÀĨsÀ®PÀëtªÀiï”
«µÀÄÚzsÀªÉÆÃðvÀÛgÀ ¥ÀÅgÁt, 3, 43, 21-22

ªÉÄð£À ±ÉÆèÃPÀzÀ°è («µÀÄÚzsÀªÉÆÃðvÀÛgÀ ¥ÀÅgÁt, 3, 43, 21-22) ªÀÄAUÀ¼ÀPÀgÀ avÀæPÀ¯ÉAiÀÄ gÉÃSÁavÀæUÀ¼ÀÄ fêÀAvÀªÁVgÀĪÀAvÉ PÁtÄvÀÛªÉ, §ºÀÄvÉÃPÀªÁV G¹gÁqÀÄwÛgÀĪÀAvÉ ªÀÄvÀÄÛ ZÀ°¸ÀÄwÛgÀĪÀAvÉ PÀAqÀħgÀÄvÀÛzÉ. ¥Àj¥ÉÆtð¨sÀjvÀ avÀæPÀ¯ÉAiÀÄ PÁgÀågÀÆ¥ÀzÀ°è ¸Á¢ü¸À§ºÀÄzÁzÀ DA±À«zÀÄ.

GvÀÛªÀÄ PÀ¯Á«zÀ¤VgÀ¨ÉÃPÁzÀ ®PÀëtUÀ¼À£ÀÄß PÀÄjvÀÄ ‘¸ÀªÀÄgÁAUÀt¸ÀÆvÀæzsÁgÀ’  »ÃUÉ ºÉüÀÄvÀÛzÉ  
1. ¥Àæw¨sÁ CxÀªÁ ¥Àj¨sÁªÀ£Á±ÀQÛ
2. «ªÀgÀ «ÃPÀëuÁ¸ÁªÀÄxÀåð
3. C¨sÁå¸À ¹zÀÞºÀ¸ÀÛ P˱À®
4. bÀAzÀ¹ì£À CxÀªÁ ¸ÀªÀÄvÉÆî£ÀzÀ ²PÀëtzÀ°è ¥Àjtw
5. C£ÉÃPÀ ¨sÁªÁªÀ¸ÉÜUÀ¼À°è ¥ÁætÂUÀ¼À ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ£ÀªÀgÀ CAUÁAUÀUÀ¼À¯ÁèUÀĪÀ ZÀ®£É - ¥ÀæwQæAiÉÄUÀ¼À ¥ÀjeÁÕ£À
6. ¥ÀævÀÄåvÀà£ÀߪÀÄwvÀé
7. ¸ÁévÀä¸ÀAAiÀĪÀÄ
8. ²Ã®.

ªÀtðUÀ¼À ªÀÄÆ®
¥ÁæaãÀ ¨sÁgÀwÃAiÀÄ ºÀ¸ÀÛ¥Àæw PÀ¯Á«zÀgÀÄ ºÀ¸ÀÛ¥ÀæwUÀ¼À°è£À avÀæUÀ¼À£ÀÄß gÀa¸À®Ä ¨ÉÃPÁUÀĪÀ zÉòÃAiÀÄ ¹Ã¸ÀÄPÀrØ, ªÀtð, PÀÄAZÀUÀ¼ÀÄ, CAlÄzÁæªÀPÀUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀévÀB vÁªÉà ¹zÀÝ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ §¼À¸ÀÄwÛzÀÝgÀÄ.  §tÚUÀ½UÁV vÀªÀÄä ¸ÀÄvÀÛ°£À ¥Àj¸ÀgÀzÀ°è ®¨sÀåªÁUÀÄwÛzÀÝ ««zsÀ R¤d ªÀÄÆ®UÀ¼ÀÄ, ¸À¸Àå ªÀÄÆ®UÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ ¥Áæt ªÀÄÆ®UÀ¼À£ÀÄß §¼À¹PÉƼÀÄîwÛzÀÝgÀÄ. CzÀgÀAvÉ CAlÄ zÁæªÀtPÁÌVAiÀÄÆ ¸À¸Àå ªÀÄvÀÄÛ ¥Áæt ªÀÄÆ®zÀ fUÀlÄ ¥ÀzÁxÀðUÀ¼À£ÀÄß avÀæPÀ¯Á«zÀgÀÄ §¼À¹PÉÆArgÀĪÀÅzÀÄ w½zÀħgÀÄvÀÛzÉ.

vÁªÉà ¹zÀÞ¥Àr¹PÉÆAqÀ ¥ÀAZÀªÀtðUÀ¼ÀÄ ( CAzÀgÉ ©½, PÀ¥ÀÅöà, PÉA¥ÀÅ, ºÀ¼À¢, ºÀ¹gÀÄ ) DPÀµÀðPÀ ºÁUÀÆ ºÉZÀÄÑPÁ® ¨Á½PÉ §gÀĪÀ §tÚUÀ¼ÁVzÀݪÀÅ, §tÚUÀÀ¼À£ÀÄß «Ä±ÀætªÀiÁrPÉƼÀÄîªÀÅzÀÆ MAzÀÄ PÀ¯É, ºÀ¼À¢ ªÀÄvÀÄÛ ¤Ã° ¸ÀªÀÄ¥ÀæªÀiÁtzÀ°è ¨ÉgɹzÀgÉ ºÀ¹gÀÄ, ºÀ¼À¢ ªÀÄvÀÄÛ PÉA¥ÀÄ ¸ÀªÀÄ¥ÀæªÀiÁtzÀ°è ¨ÉgɹzÀgÉ PÉøÀj, ¤Ã° ªÀÄvÀÄÛ PÉA¥ÀÄ ¸ÀªÀÄ¥ÀæªÀiÁtzÀ°è ¨ÉgɹzÀgÉ £ÉÃgÀ¼É, »ÃUÉ ªÀÄÆ® ªÀtðUÀ¼ÁzÀ ºÀ¼À¢, PÉA¥ÀÄ, ¤Ã°UÀ¼À£ÀÄß ªÀÄgÀīıÀæt ªÀiÁqÀÄvÁÛ ««zsÀ jÃwAiÀÄ ªÀtð±ÉæÃtÂAiÀÄ£ÀÄß ¹zÀÞ¥Àr¹PÉƼÀÄîªÀ°è ºÀ¸ÀÛ¹zÀÞgÁVzÀÝgÀÄ. E°è ¥Àæ¸ÁÛ¦¹zÀ §tÚUÀ¼É®èªÀÇ ¥ÁgÀzÀ±ÀðPÀªÁzÀªÀÅUÀ¼ÀÄ (Transparent) EªÀÅUÀ½UÉ ©½ §tÚªÀ£ÁßUÀ°Ã PÀ¥ÀÄà §tÚªÀ£ÁßUÀ°Ã  ¸ÉÃj¸ÀÄvÁÛ ºÉÆÃzÀAvÉ D¥ÁgÀzÀ±ÀðPÀ (Non-Transparent) DUÀÄvÀÛzÉ. MAzÉà ªÀtðzÀ JgÀqÀÄ ªÀÄÆgÀÄ bÁAiÉÄUÀ¼À£ÀÄß §¼À¹zÀÄÝ ºÉZÀÄÑ PÀAqÀħgÀĪÀÅ¢®è.  §zÀ¯ÁV ¥Àæw¨sÁUÀPÀÆÌ ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉ ªÀtðUÀ¼À£ÀÄß §¼À¸À¯ÁVzÉ.  ªÀtðavÀæUÀ¼ÀÀ°è §tÚUÀ¼ÀÄ «ªÀgÀuÁvÀäPÀ ¨sÁªÀ£ÁvÀäPÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ ¸À®ºÁvÀäPÀ ¸ÀAPÉÃvÀUÀ¼ÁV ¥ÀæªÀÄÄR ¥ÁvÀæ ªÀ»¸ÀÄvÀÛªÉ.  CªÀÅ ¸ÀvÀÛ÷é, gÀd¸ÀÄì, vÀªÀĸÀÄì, ¥ÁvÀæ, ¥ÀæªÀÈwÛUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ UÀÄt®PÀëtUÀ¼À£ÀÄß ©A©¸ÀĪÀ ¸ÀAPÉÃvÀUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ.
¨ÉÆâü¸ÀvÀéMet Museum : Newyork, USA


§tÚUÀ¼ÀÄ ªÀtðavÀæPÀ¯ÉAiÀÄ£ÀÄß fêÀAvÀUÉƽ¸ÀĪÀ°è CvÀåAvÀ ¥ÀæªÀÄÄR ºÁUÀÄ ªÀĺÀvÀézÀ ¥ÁvÀæªÀ»¸ÀÄvÀÛzÉ,  §tÚUÀ¼À£ÀÄß ºÉÃUÉ ¹zÀÞUÉƽ¸À¨ÉÃPÀÄ J£ÀÄߪÀ §UÉÎ C£ÉÃPÀ ¥ÁæaãÀ ¸Á»vÀå PÀÈwUÀ¼À°è ªÀiÁ»w ®¨sÀå«zÉ. ²¯Áà ªÀÄvÀÄÛ DUÀªÀÄ UÀæAxÀUÀ¼ÀÄ, «µÀÄÚzsÀªÉÆÃðvÀÛgÀ ¥ÀÄgÁt, ¸ÀªÀÄgÁAUÀt ¸ÀÆvÀæzsÁgÀ, C¥ÀgÁfvÀ¥ÀÈZÀÒ, C©ü®¶vÁxÀð aAvÁªÀÄt (ªÀiÁ£À¸ÉÆïÁè¸À), ²®àgÀvÀß, £ÁgÀzÀ ²®à, PÀ±Àå¥À ²®à ±Á¸ÀÛç, ²ªÀvÀvÀégÀvÁßPÀgÀ, avÀæ¸ÀÆvÀæ ªÀÄÄAvÁzÀ UÀæAxÀUÀ¼À°è, £ÉʸÀðVPÀªÁV zÉÆgÉAiÀÄĪÀ ¥ÁæxÀ«ÄPÀ §tÚUÀ¼À ªÀÄÆ® ªÀÄvÀÄÛ CªÀÅUÀ¼À «Ä±Àæt GvÀà£ÀßUÀ¼ÀÄ, ¥ÁæªÀÄÄRåvÉ, §¼ÀPÉ ºÁUÀÄ ªÉÊeÁФPÀ ¸ÀÆvÀæUÀ¼ÁzÀ ¸ÀÆPÀëöä ¸ÀÛA¨sÀ£ÁAiÀÄÄvÀB, ¥ÀvÀæ«£Áå¸À, gÀ¸ÀQæAiÀÄ£ÉÆß¼ÀUÉÆAqÀ CªÀÄÆ®å M¼À£ÉÆÃlªÀ£ÀÄß MzÀV¸ÀÄvÀÛzÉ.  ¨sÀgÀvÀªÀÄĤAiÀÄ £Álå±Á¸ÀÛç, CVß ¥ÀÄgÁt, DAiÀÄð-ªÀÄAdIJæÃ-ªÀÄÆ®PÀ®à, ¥ÀAZÁzÀ¹ ªÀÄvÀÄÛ CvÀÛ¸Á°¤ (¨ËzÀÞ zsÀÀªÀÄð UÀæAxÀ) UÀæAxÀUÀ¼À°èAiÀÄÆ ªÀtðUÀ¼À §UÉÎ ZÀZÉðAiÀiÁVzÉ.  avÀæ gÀZÀ£ÉAiÀÄ ¥ÀjPÀgÀUÀ¼À£ÀÄß AiÀiÁªÀ ªÀÄÆ®UÀ½AzÀ ºÉÃUÉ vÀAiÀiÁj¹PÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ J£ÀÄߪÀ ªÀiÁ»wAiÀÄÆ ®¨sÀå«zÉ.

“ gÀAUÀzÀæªÁåt PÀ£ÀPÀªÀiï gÀdvÀªÀiï vÁªÀÄæªÀiï
KªÀ ZÀ C¨sÀæPÀªÀiï gÀdªÀvÀðªÀiï ZÀ ¹AzsÀÆgÀªÀiï vÀæ¥ÀÅgï KªÀ ZÀ,
ºÀjvÀ®ªÀiï ¸ÀÄzsÁ ®PÀë vÀxÀ »AUÀÄ®PÀªÀiï ¤æ¥À,
¤®ªÀiï ZÀ ªÀÄ£ÀÄd±ÉæõÀ×B vÀxÀ£Éå ¸ÀAvÀå£ÉPÀ¸ÀB,
zÉ¸É zÉ¸É ªÀĺÁd PÀAiÀÄð¸ï vÉ ¸ÀÛªÀÄã£ÀAiÀÄÄvÀB ,
¯ÉƺÀ£ÀªÀiï ¥ÀvÀæ«£Àå¸ÀªÀiï ¨sÀªÉÃzÀé¦ gÀ¸ÀQæAiÀÄ ”
«µÀÄÚzsÀªÉÆÃðvÀÛgÀ ¥ÀÅgÁt, 3, 40, 25  27

ªÉÄð£À ±ÉÆèÃPÀzÀ°è gÀAUÀzÀæªÀåUÀ¼ÀÄ R¤d ªÀÄvÀÄÛ £ÉʸÀðVPÀªÁV zÉÆgÉAiÀÄĪÀ ¥ÁæxÀ«ÄPÀ §tÚUÀ¼À ¸ÀA§A¢ü¹zÀ vÁAwæPÀ CA±ÀUÀ¼À£ÀÄß «±Éèö¸À¯ÁVzÉ.

±ÉéÃvÀA ¦ÃvÀA vÀxÁgÀPÀÛA ºÀjvÀA PÀȵÀÚªÉÄêÀZÀ II 1 II
¥ÀAZÀªÀtð ¥ÀÈxÀªÁå¢ ªÀuÁð£ÁªÀÄ¢üzÉêÀvÁB
GvÀÛªÀiÁ zsÁvÀªÀB ¥ÉÆæÃPÁÛ ªÀiÁzÀÞöåªÀiÁ ªÀÈPÀë¸ÀA¨sÀªÁB II 2 II

ªÉÄð£À ±ÉÆèÃPÀzÀ°è ( ¥ÀzÀä¸ÀA»vÉ : ZÀvÀÄzÀð±ÁzsÁåAiÀÄ ) ¥ÀAZÀªÀtðUÀ¼À §UÉÎ G¯ÉèÃR«zÉ.  ªÀåvÁå¸ÀªÉAzÀgÉ ¥ÀzÀä¸ÀA»vÉAiÀÄÄ ºÀ¹gÀĪÀtðªÀ£ÀÄß ¥ÀAZÀ ªÀtðUÀ¼À°è MAzÀ£ÁßV ¥ÀjUÀt¹zÀgÉ ºÀ¸ÀÛ¥Àæw aævÀæPÁgÀgÀÄ CzÀ£ÀÄß ºÀ¼À¢ + ¤Ã° ªÀtðUÀ¼À «Ä±Àæt¢AzÀ ¥ÀqÉzÀÄ §¼À¹zÀAwzÉ.
UÀæAxÀUÀ¼ÀÄ
ªÀÄAdƲæAiÀÄ avÀæPÀªÀÄð±Á¸ÀÛç (17.1
²®àgÀvÀß (J¸ï Cgï I.46.26)
«µÀÄÚzsÀªÉÆÃðvÀÛgÀ  ¥ÀÄgÁt
(III.40.16-17 «zÀ)
ªÀiÁ£À¸ÉÆïÁè¸À
(III.1.156-157)
¥ÁæxÀ«ÄPÀ CxÀªÁ ±ÀÄzÀÞ §tÚUÀ¼ÀÄ

·   ±ÉéÃvÀ : ©½
·   gÀPÀÛ  : PÉA¥ÀÄ
·   ¦ÃvÀÛ : ºÀ¼À¢
·   ±ÁåªÀÄ : ¤Ã°
·   PÀȵÀÚ : zÀlÖ ¤Ã°
·   CAd£Á : PÀ¥ÀÄà
·   ±ÉéÃvÀ : ©½
·   gÀPÀÛ  : PÉA¥ÀÄ
·   ¦ÃvÀÛ: ºÀ¼À¢
·   ±ÁåªÀÄ : ¤Ã°
·   PÀȵÀÚ : PÀqÀÄ ¤Ã°
·   PÀeÁÓ® : PÀ¥ÀÄà
·   ºÀjvÁ : ºÀ¹gÀÄ  
·   ±ÉéÃvÀ: ©½ ( ¸ÀÄtÚ¢AzÀ vÀAiÀiÁj¹zÀÄÝ )
·   ¦ÃvÀÛ: ºÀ¼À¢
·   gÀPÀÛ  : PÉA¥ÀÄ
§ QæªÀÄì£ï PÉA¥ÀÄ : PÉA¥ÀÄ ¹Ã¸À¢AzÀ vÀAiÀiÁj¹zÀÄÝ
§ gÀPÀÛ PÉA¥ÀÄ : ¯ÁåPÀgï gÀ¸À¢AzÀ vÀAiÀiÁj¹zÀÄÝ
§ PÉA¥ÀÄ NPÀgï
·   PÀdÓ® : PÀ¥ÀÄà

CVß ¥ÀÄgÁt
avÀæ¸ÀÆvÀæ, : CzsÁåAiÀÄ : 27, 40
PÀ±Àå¥À ²®à

·   ±ÀÄPÀè : ©½
·   gÀPÀÛ  : PÉA¥ÀÄ
·   ºÀjzÀæ : ºÀ¼À¢
·   PÀȵÀÚ : PÀ¥ÀÄà
·   ±ÁåªÀÄ : ¨É¼ÀQ£À £ÉgÀ¼ÀÄ - bÁAiÉÄ
·   ±ÉéÃvÀ: ©½ : UËgÀ
1.      gÀÄPÀä
2.     zÀAvÀ UËj
3.     ¸ÀÄàl ZÀAzÀ£À UËj
4.     ±ÁgÀzÀ UÁ£À (±ÀgÀzÁÌ®zÀ ªÉÆÃqÀ)
5.     ±ÀgÀzÀ ZÀAzÀgÀPÀ UËj (±ÀgÀzÁÌ®zÀ ZÀAzÀæ)
·   gÀPÀÛ  : PÉA¥ÀÄ
·   ¦ÃvÀÛ : ºÀ¼À¢
·   ±ÁåªÀÄ : ¤Ã°
·   PÀȵÀÚ : PÀ¥ÀÄà
·   ±ÀÄPÀè : ©½ : zÀªÀ¼À : CªÀzÀvÀ
·   PÉA¥ÀÄ : gÀPÀÛ  : CgÀÄuÁ : ¸ÉÆãÀ : ¥ÁvÁ¼À
·   ºÀ¼À¢ : ¦¸ÀAUÀ: ¸Àétð : ¦ÃvÀÛ
·   ºÀjvÀ : ºÀ¹gÀÄ
·   PÀ¥ÀÄà : PÀȵÀÚ : ±ÁåªÀÄ : ¤Ã® : PÁ®

ªÀtðUÀ¼À vÉAiÀiÁjPÉAiÀÄ PÀæªÀÄ :

ªÀwðPÁ : EA¢£À ¹Ã¸ÀÄPÀrØAiÀÄ£ÀÄß »AzÉ ªÀwðPÁ JA§ ºÉ¸Àj¤AzÀ PÀgÉAiÀįÁUÀÄwÛvÀÄÛ.  EzÀ£ÀÄß ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉ «zsÁ£ÀUÀ½AzÀ PÀ¯Á«zÀgÉ ¸ÀévÀB vÁªÉà vÀAiÀiÁj¹PÉƼÀÄîwÛzÀÝgÀÄ. ºÉ¸ÀgÀĨÉüÉ, G¢Ý£À¨ÉüÉ, UÉÆâü, ¨Á°ð PÁ½£À »lÄÖUÀ¼À£ÀÄß PÀ°¹, PÀtPÀzÀÀ ºÁUÉ £Á¢PÉÆAqÀÄ, PÀrØUÀ¼À£ÀÄß vÀAiÀiÁj¹, MtV¹, ¸ÀÄlÄÖ PÀ¥ÁàV ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ awæ¸ÀĪÀÅzÀPÁÌV §¼À¸ÀÄwÛzÀÝgÀÄ. EzÀ®èzÉ ««zsÀ §½îUÀ¼ÀÄ, ¸À¸ÀåUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀÄlÄÖ CªÀÅUÀ¼À E¢Ý®ÄUÀ¼À£ÀÄß ªÀwðPÁzÀAvÉ §¼À¸ÀÄwÛzÀÝgÀÄ

©½ : ©½ ¥ÁæaãÀ ¨sÁgÀwÃAiÀÄ PÀ¯Á«zÀgÀ ¥ÀæªÀÄÄR §tÚ ªÀÄvÀÄÛ CvÀÄåvÀÛªÀÄ ¯ÉÃ¥À£ÀPÁÌV ºÁUÀÄ ««zsÀ ªÀÄÆ® ªÀtðUÀ¼ÉÆA¢UÉ «Ä±ÀætªÀiÁr vÀªÀÄUÉ ¨ÉÃPÁzÀ ªÀtð±ÉæÃtÂAiÀÄ£ÀÄß ¹zÀÞ¥Àr¹PÉƼÀÄîwzÀÝgÀÄ. ©½ §tÚzÀ ±ÀARÄ     a¥ÀÄàUÀ¼ÀÄ, ¹A¦ a¥ÀÄàUÀ¼À£ÀÄß PÀ°è£À PÀÄmÁÖtÂAiÀÄ°è £ÀÄtÚUÉ ¥ÀÄr ªÀiÁr, §mÉÖAiÀÄ°è ¸ÉÆù, vÀĸÀĪÉà eÁ°AiÀÄ CAlÄ ªÀÄvÀÄÛ ¤ÃgÀÄ ( §ºÀıÀB vÉAV£À gÀ¸À ) ¨Égɹ ©½AiÀÄ §tÚªÀ£ÀÄßvÀAiÀiÁj¸ÀÄwzÀÝgÀÄ. 

PÉA¥ÀÄ : ¥ÁæxÀ«ÄPÀ gÉÃSÁavÀæUÀ¼À£ÀÄß gÀa¸À®Ä PÉA¥ÀÄ ªÀtðªÀ£ÀÄß §ºÀÄ ªÁå¥ÀPÀªÁV §¼À¸ÀÄwÛzÀÝgÀÄ.  £ÉʸÀVðPÀ gÀ¸À ¹AzsÀÆgÀzÀ PÀÄAPÀĪÀÄ, UÉÊjPÀ CxÀªÁ UÉÃgÀÄ, £ÀÄtÚUÉ ¥ÀÄr ªÀiÁr, §mÉÖAiÀÄ°è ¸ÉÆù, ¸ÀA¸ÀÌj¹zÀ £ÀAvÀgÀ vÀĸÀĪÉà ¨Éë£À CAlÄ ¨Égɹ PÉA¥ÀÄ §tÚªÀ£ÀÄß vÀAiÀiÁj¸ÀÄwzÀÝgÀÄ. 
¤Ã° : EArUÉÆ¥sÉógÀ ¸À¸ÀåzÀ J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß CgÉzÀÄ, CzÀgÀ ¤Ã° gÀ¸ÀªÀ£ÀÄß §mÉÖAiÀÄ°è ¸ÉÆù, PÀÄ¢¹, ¤Ãj£À DA±ÀªÉ¯Áè D«AiÀiÁzÀ £ÀAvÀgÀ ¸ÀA¸ÀÌj¹ vÀĸÀĪÉà eÁ°AiÀÄ CAlÄ ¨Égɹ ¤Ã° §tÚªÀ£ÀÄß vÀAiÀiÁj¸ÀÄwzÀÝgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CzÀgÀ «Ä±Àæ §tÚUÀ¼À£ÀÄß CzÀÄãvÀªÁV ªÀtðavÀæUÀ¼À°è §¼À¸ÀÄwzÀÝgÀÄ.

ºÀ¼À¢ : ºÀ¸ÀÛ¥Àæw aPÀt avÀæPÀ¯ÉAiÀÄ°è CÀj²t, PÉøÀj, UÉÆÃgÉÆÃf£À, ºÀjvÁ¼ÀUÀ½AzÀ ¸ÀA¸ÀÌj¹zÀ ºÀ¼À¢ ªÀtðªÀ£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ CzÀgÀ ««zsÀ bÁAiÉÄUÀ¼À£ÀÄß §ºÀÄ ªÁå¥ÀPÀªÁV §¼À¸À¯ÁUÀÄwÛvÀÄ. ºÀ¸ÀÄ«UÉ MAzÀÄ ªÁgÀzÀªÀgÉUÉ ªÀiÁ«£À J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß DºÁgÀªÁV PÉÆlÄÖ CzÀgÀ ªÀÄÆvÀæ¢AzÀ ºÀ¼À¢AiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀįÁUÀÄwvÀÄÛ. ¥ÀªÀðvÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £À¢AiÀÄ ºÁ¸ÀÄUÀ¼À°è £ÉʸÀVðPÀªÁV zÉÆgÉAiÀÄĪÀ D¸Éð¤Pï ¸À¯ÉáöÊr£À ZÀÆgÀÄUÀ¼À£ÀÄß £ÀÄtÚUÉ ¥ÀÄr ªÀiÁr, §mÉÖAiÀÄ°è ¸ÉÆù, ¸ÀA¸ÀÌj¹zÀ £ÀAvÀgÀ vÀĸÀĪÉà eÁ°AiÀÄ CAlÄ ¨Égɹ ºÀ¼À¢ §tÚªÀ£ÀÄß vÀAiÀiÁj¸ÀÄwzÀÝgÀÄ. 

ºÀ¹gÀÄ : PÀ¯Á«zÀgÀÄ, ¤Ã° ªÀÄvÀÄÛ ºÀ¼À¢ §tÚUÀ¼À ¤UÀ¢vÀ ¥ÀæªÀiÁtzÀ «Ä±Àæt¢AzÁV ºÀ¹gÀÄ ªÀtðªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÝgÀÄ. DzÀgÉ ±ÀÄzÀÝ ºÀ¹gÀ£ÀÄß EvÀgÉ ªÀÄÆ®UÀ½AzÀ ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÝgÀÄ.
PÀ¥ÀÄà : ªÀĹAiÀÄ£ÀÄß vÀAiÀiÁj¸À®Ä ºÀ®ªÀÅ «zsÁ£ÀUÀ¼À£ÀÄß §¼À¸ÀÄwzÀÝgÀÄ. E¢Ý®£ÀÄß £ÀÄtÚUÉ ¥ÀÄr ªÀiÁr, §mÉÖAiÀÄ°è ¸ÉÆù, vÀĸÀĪÉà eÁ°AiÀÄ CAlÄ ªÀÄvÀÄÛ ¤ÃgÀÄ ¨Égɹ ªÀĹ vÀAiÀiÁj¸ÀÄwzÀÝgÀÄ.  ºÀ®ªÀgÀÄ PÁrUÉ-UÀgÀUÀÄ ¸ÉƦà£À gÀ¸ÀzÀ°è ¢Ã¥ÀzÀ §wÛAiÀÄ£ÀÄß £É£À¹ ºÀgÀ¼ÉuÉÚAiÀÄ ¢Ã¥ÀªÀ£ÀÄß MgÀ¼À°è ElÄÖ CzÀgÀ ªÉÄÃ¯É vÁªÀÄæzÀ vÀmÉÖAiÀÄ£ÀÆß CzsÀð ªÀÄÄaÑ PÁrUÉ ¸ÀAUÀ滹 CzÀjAzÀ ªÀĹ ªÀiÁqÀÄwzÀÝgÀÄ. C®èzÉ PÁqÀtÄÚUÀ¼À gÀ¸À¢AzÀ®Æ, ºÀ®ªÀÅ VqÀ ªÀÄÆ°PÉUÀ½AzÀ®Æ ªÀĹ vÀAiÀiÁj¸ÀÄwzÀÝgÀÄ.


DAUÀègÀ DUÀªÀÄ£ÁAvÀgÀzÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è «zÉò ªÀtð, PÀÄAZÀUÀ¼À£ÀÄß §¼À¹PÉÆArgÀ§ºÀÄzÁzÀ ¸ÁzsÀåvÉAiÀÄ£ÀÄß E°è C®èUÀ¼ÉAiÀįÁUÀĪÀÅ¢®è. DzÀgÀÆ ¥ÀgÀA¥ÀgÁUÀvÀªÁV ¹zÀÝ¥Àr¹PÉƼÀÄîvÁÛ §AzÀ §tÚUÀ¼À ºÉUÀνPÉAiÉÄà PÀAqÀħgÀÄwÛgÀĪÀÅzÀÄ UÀªÀÄ£ÁºÀðªÁVzÉ.
VÃvÀUÉÆ«AzÀ
·       n¥ÀàtÂUÀ¼ÀÄ
o   ªÀÄtºÀ
o   PÀ£ÀßqÀ ºÀ¸ÀÛ¥ÀÛwUÀ¼ÀÄ MAzÀÄ CzsÁåAiÀÄ£À : qÁII ©. PÉ. »gÉêÀÄoÀ
o   avÀæ ¥ÉÆÃw: qÁII eÉ. ¦. zÁ¸ï : 1985
o   avÀægÁªÀiÁAiÀÄt : qÁII PÉ. «dAiÀÄ£ï
o   «µÀÄÚzÀªÉÆðÃvÀÛgÀ ¥ÀÄgÁt
o   Illustrated Palm-Leaf Manuscripts of Orissa
o   Endangered Cultural Artifacts - Ritual Drawings on Palm Leaves - A Vital Link with the Past - L S D Pieris
o   Panoramic Palmleaf Manuscripts of Orissa : Dr. C. B. Patel: OHRJ, Vol. XLVII, No. 1
o   Banamali Biswal, "Tradition of Palm leaf Manuscripts in India", Kriti Rakshana, Vol. I; no 5,
o   C.B.Patel, "Glimpses of the Palmleaf Manuscript Heritage of Orissa, in Orissa Review, April, 1997,
o   Traditional Writing System in Southern INDIA – Palm Leaf Manuscripts :  D Uday Kumar, G V. Sreekumar, U A Athvankar
o   Palm leaf etchings of Orrissa
·       ¨ÁºÀå PÉÆArUÀ¼ÀÄ
o   www.kamat.com/kalaranga/artifact/manuscripts
o   www.metmuseum.org : Early Buddhist Manuscript Paintings

***

·        ಉಲ್ಲೇಖಗಳು
·        o     ಆಯಾ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ನೋಡಿ
·